طراحی مدل نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان: بررسی دیدگاه خبرگان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-14-49_001

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1402

Abstract:

این مقاله با هدف شناسایی مولفه ها و طراحی مدل نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان بر اساس نظریات اندیشمندان مختلف صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری و تجزیه داده ها از نوع پیمایشی است، که بر این اساس ضمن بررسی مفاهیم و ادبیات موضوع، مولفه ها استخراج و در چهارچوب مراحل مطالعه دلفی انجام شده است. به روش نمونه گیری هدفمند، اعضای پانل دلفی به تعداد ۱۵ نفر از میان متخصصان مرتبط با موضوع انتخاب شد. پیمایش دلفی طی دو دور تکرار (پرسشنامه دور اول خبره با ۱۶۲ گزاره و پرسشنامه دور دوم خبره با ۹۹ گزاره) و پس از رسیدن به اجماع قابل قبول میان اعضای پانل، متوقف شد. آزمونهای توصیفی شامل میانگین برای تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی دلفی و همچنین ضریب توافقی کندال برای بررسی سطح اجماع میان مشارکت کنندگان به کار گرفته شد. مدل پیشنهادی خبره پژوهش پس از اجرای دو راند دلفی با ۸۳ مولفه شامل مربی یا الهام بخش، فرهنگ گشودگی و یادگیری چگونه آموختن و ... ارائه شده است.

Keywords:

کارکنان دانش محور , سازمان دانش بنیان , نگهداشت منابع انسانی دانش بنیان , فرهنگ گشودگی

Authors

مجید نوده فراهانی

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

میرعلی سیدنقوی

استاد و ریاست گروه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

جواد محرابی

استادیار و مدیر گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین. ایران