ارائه الگوی بازاریابی رسانه های اجتماعی برای کسب و کارها (مطالعه موردی: تبلیغات ارگانیک پیوندهای وب در اینستاگرام)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASME-6-3_009

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی و ارایه الگوی بازاریابی رسانه های اجتماعی برای کسب و کارها (مطالعه موردی: تبلیغات ارگانیک پیوندهای وب در اینستاگرام)انجام شده است. روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه این مطالعه مدیران شرکت های صنعتی شهر بغداد که شامل مدیر عامل، رییس هییت مدیره، مسیول فنی و مدیر کنترل کیفیت، مدیر بازرگانی و مدیر کارخانه میباشد. از میان ۷۷۵ نفرجامعه مدیران با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس است. اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ابزارهای تحلیل داده های آماری در این مطالعه شامل SPSS و SMART PLS است. نتایج پژوهش مبین آن است که تاثیر دامنه استفاده از رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رسانه های اجتماعی کسب و کارها مثبت بوده و نیز تاثیر فرهنگ استفاده از رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رسانه های اجتماعی کسب و کارها مثبت است. تاثیر ساختار استفاده از رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رسانه های اجتماعی کسب و کارها مثبت بوده و نیز تاثیر حاکمیت استفاده از رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رسانه های اجتماعی کسب و کارها مثبت است. در کل نتایج پژوهش در مورد زمینه کسب و کار و مدیریت بر توانمندسازی و ایجاد کانال های ارتباطات باز تاکید میشود.

Authors

حنان مهدی صادق الحسنی

دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر

مریم امامی میبدی

دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر