مدیریت بر نظام مالی شهرداری منطقه یک با تکیه بر مدل فریدمن (در راستای بهبود سازمانی شهرداری)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN07_523

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1402

Abstract:

در حوزه مالی تصمیمات اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. شهرداری از کجا تامین بودجه کند؟ و در چه پروژه های شهری سرمایه گذاری کند؟ تمام موارد مذکور بستگی به مدیریت صحیح مالی دارد. مدیریت مالی شامل ارزیابی مداوم، برنامه ریزی و تنظیم برای حفظ تمرکز مالی شهرداری و پیگیری اهداف بلند مدت آن است. مدیریت مالی در شهرداری ها، شامل ارزیابی و مدیریت ساختار سرمایه شهرداری مناطق مختلف و ترکیبی از بدهی و دارایی های آنها برای اطمینان از توانایی پرداخت تعهدات در دراز مدت است. مدیریت منابع مالی بعنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح شده و کارکنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند و دیدگاه خودشان را با برنامه ریزی مالی سازمان محک می زنند. مدیریت مالی به روابط بین منابع مالی و مدیریت استراتژیک درسازمان پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیت ها به نیازهای سرمایه ای و مالی نیز توجه دارد. در مجموع مدیریت منابع مالی به هر مساله مالی عمده سرمایه ای توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد. تحقیق حاضر به به مدیریت مالی نوین با بهسازی عملکرد سازمانی معاونت فنی و اقتصادی شهرداری کلانشهر (توسط آزمون فریدمن) می پردازد و نتایج آن برای امور مالی شهرداری شیراز و مناسب قانونی آن قابل استفاده می باشد. شایان ذکر است که تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی می باشد. نتایج آمار استنباطی این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان میانگین کسب شده از اقدامات مالی نوین جهت بهسازی عملکرد سازمانی معاونت فنی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز در وضعیت پائین تر از متوسط قرار دارد و وضعیت نامطلوبی بر شهرداری حاکم است. به عبارتی شهرداری شیراز در این روزها از نظر عملکرد وضعیت مناسبی ندارد که این با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وجود رکود تورمی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر وضعیت شهرداری شیراز از نظر مدیریت منابع مالی نیز شرایط چندان خوبی نیست که این متغیر در شرایط اقتصادی حاکم می‎تواند سبب کاهش بیشتر عملکرد شهرداری شیراز گردد. از این رو توجه به اصول مدیریت مالی نوین تاثیر بسزایی بر بهسازی عملکرد سازمانی معاونت فنی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز خواهد داشت.

Keywords:

کلمات کلیدی: مدیریت مالی نوین , بهسازی عملکرد سازمانی , معاونت فنی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز , بهسازی مالی , آزمون فریدمن.

Authors

ناهید خلیلی

۱- محاسب عوارض واحد درآمد شهرداری منطقه یک شیراز و کارشناس زبان و ادبیات فارسی، شیراز، ایران

راهله عاشوری

۲- کارشناس فرهنگی، روابط عمومی دفتر معاونت شهرسازی منطقه یک شهرداری شیراز و کارشناس زبان و ادبیات فارسی، شیراز، ایران

علی افشاری بهمن بیگلو

۳- ناظر تاسیسات شهرداری منطقه یک شیراز و کارشناس مهندسی برق، شیراز، ایران