تحلیل وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1783761
Publish: 21 October 2023
View: 174
Pages: 72
Publish Year: 1400

This Research With 72 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامهریزی جهت فراهمسازی دسترسی به پهنباند برای آحاد مردم، کاهش
شکاف دیجیتالی و نیز ایجاد بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش شدت استفاده از ICT و توسعه خدمات
بخش، موجبات بسط عدالت، تحول اجتماعی و رشد اقتصادی هماهنگ با روندهای جهانی و منطقهای را فراهم
میکند. بدین منظور طی سال ۰۰۸۸ و ۰۰۱۱ با وجود چالشهای فراوان ناشی از تحریمهای بینالمللی، توسعه
مطلوبی در زیرساختهای شبکه ملی صورت گرفته است، بهطوری که از سال ۰۰۸۹ تا ۱ ماهه اول ۰۰۱۱ ظرفیت
شبکه اصلی انتقال کشور ) ۰۲ ( درصد، ظرفیت IP شبکه ملی اطلاعات ) ۲۱ ( درصد، ظرفیت پهنای باند بینالملل
۲۰ ( درصد و دسترسی پرسرعت ثابت و سیار )میلیون مشترک(، ) ۲۸ ( درصد رشد داشته است. (
رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری، ایجاد « با عنایت به رویکردهای مندرج در بخشنامه بودجه مبنی بر
ظرفیتهای جدید، در لایحه بودجه سال آتی بخش ارتباطات و » توسعه صادرات و اشتغالزایی و افزایش بهرهوری
فناوری اطلاعات، جهت دسترسی آحاد مردم به پهنباند امن و مقرون به صرفه، کاهش مراجعه حضوری مردم
،» توسعه شبکه ملی اطلاعات « جهت اخذ خدمات دولتی و ارتقاء فناوریها و ارائه خدمات فضاپایه سه موضوع
به عنوان موضوعات » توسعه فناوریها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده « و ») دولت هوشمند )الکترونیکی «
اولویتدار بخش مد نظر قرار گرفته است.
با توجه به رشد ) ۰۰۱۰ ( درصدی اعتبارات هزینهای و ) ۰۱۰ ( درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، کل
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع
بودجه عمومی با ) ۲۰۲ ( درصد رشد بالغ بر ) ۰۰۲،۰۰۸ ( میلیارد ریال است که ) ۰۱۲ ( درصد آن از محل ردیف
اصلی ) ۰۰۲۸ میلیارد ریال(، ) ۸۰۱۱ ( درصد از محل ردیف درآمد- هزینه ) ۰۰۰۲۲۱ میلیارد ریال(، ) ۰۱۱ ( درصد
۲۰۰۱ میلیارد ریال( و ) ۰۱۲ ( درصد آن از محل درآمد اختصاصی ( ) از محل سایر ردیفهای متفرقه )جدول ۸
۰۹۱۱ میلیارد ریال( تامین شده و مشتمل بر اعتبارات هزینهای به مبلغ ) ۰۰،۱۰۱ میلیارد ریال با لحاظ اعتبارات (
جدول ۸ و درآمد اختصاصی( با سهم ) ۰۰۱۲ ( درصدی و اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای به مبلغ ) ۰۲۹،۸۲۰
میلیارد ریال با لحاظ اعتبارات جدول ۸( با سهم ) ۹۹۱۲ ( درصد از کل اعتبارات است. همچنین در دستگاه اصلی
مرکز ملی فضای مجازی کشور اعتباری بالغ بر ) ۸۸۸ ( میلیارد ریال ) ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبارات هزینهای و ۱۰۰
کد ۰۰۱۲۱۲۲۱۱۱ » مدیریت راهبردی و امنیت فضای مجازی کشور « میلیارد ریال اعتبارات تملک( در برنامه
ذیل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ) ۰۰۱۰ ( درصد رشد داشته است.
مهمترین برنامهها و شاخصهای این بخش در لایحه ۰۰۱۰ به شرح ذیل است:
ب
در برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
 تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مطابق اهداف طرح کلان و معماری شبکه از ) ۰۲ ( درصد به
۲۱ ( درصد (
 ) پوشش دسترسی پرسرعت خانوارها به پهنباند ثابت با سرعت ۲۲ مگابیت بر ثانیه از ) ۰۲ ( درصد به ) ۲۱
درصد
 ) پوشش دسترسی پرسرعت جمعیت به پهنباند سیار با سرعت ۰۱ مگابیت بر ثانیه از ) ۰۲ ( درصد به ) ۰۱
درصد
 پوشش دسترسی پرسرعت روستاها به شبکه ملی اطلاعات از ) ۹۰ ( درصد به ) ۸۱ ( درصد
 افزایش سهم ترافیک داخلی در کل ترافیک شبکه از ) ۰۱ ( درصد به ) ۰۱ ( درصد
 ارائه خدمت پایه کاربردی )پیامرسان، جویشگر، مرورگر، رایانامه(
 افزایش ظرفیت پهنای باند زیرساخت ارتباطی کشور از ) ۰۰ ( ترابیت بر ثانیه به ) ۲۱ ( ترابیت بر ثانیه
 ارزیابی امنیتی سامانههای دستگاههای اجرایی به میزان ) ۹۱ ( مورد
در برنامه توسعه فناوریها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده
 افزایش تعداد خدمات فضاپایه )تجمعی( از ) ۰( خدمت به ) ۰۰ ( خدمت
 تعداد تامین و ساخت ماهوارههای ارتباطی و سنجشی عملیاتی/ تحقیقاتی از ) ۲( مورد به ) ۰۰ ( مورد
 تکمیل مراکز ایجاد و توسعه مراکز تست و تجمیع ماهوارههای بومی کلاس ۲۱۱ کیلوگرم از ) ۰( درصد
به ) ۰۱ ( درصد
 خرید خدمات پرتاب سامانههای فضایی از ) ۰( مورد به ) ۰( مورد
در برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند )الکترونیکی(
 ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در قالب درگاه پنجره واحد از ) ۰۲ ( خدمت به ) ۰۱ ( خدمت
 افزایش تراکنشهای سالانه انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات ) NIX-GSB /PGSB ) ( از ) ۰۲۱۱
میلیون تراکنش به ) ۰۲۱۱ ( میلیون تراکنش
ج
در برنامه ارائه خدمات زیربنایی کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد رقومی
 افزایش تعداد شرکتهای تولیدی و خدماتی ICT ) استقرار یافته در منطقه ویژه اقتصادی پیام از ) ۰۲۲
شرکت به ) ۰۱۲ ( شرکت
 افزایش تعداد مجتمعهای فنی اقتصاد دیجیتال در استانها از ) ۰( مجتمع به ) ۰۱ ( مجتمع
 افزایش تعداد کسب و کارهای نوین ICT استقرار یافته در پارکها و مراکز توسعه استانی از ) ۲۲ ( کسب
و کار به ) ۰۲۲ ( کسب و کار
 افزایش مکانیزه کردن عملیات تجزیه مبادلات مراکز استانها از ) ۲( مرکز به ) ۹( مرکز

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ا

مقدمه ۱

-۱ بررسی، تحلیل و تبیین فعالیتهای بخش، منابع و مصارف آنها ۳

-۰-۰ تحلیل و تبیین مهمترین متغیرهای اقتصادی یا اجتماعی بخش و پیشبینی آن در سال ۰۰۱۰ ۰

-۲-۰ تحلیل و تبیین نماگرهای عملکردی بخش ۰

-۰-۰ چالشها، تنگناها و مسائل اساسی در بخش ۰۰

-۰-۰ جهتگیریها، راهبردها و سیاستهای بخش ۰۰

۲-۰ - تبصرههای بودجه مربوط به بخش ۰۰

-۰-۰ تحلیل و تبیین وضعیت درآمدهای دستگاهها و نوع درآمدهای مختلف در بخش ۰۹

۱-۰ - تحلیل و تبیین اعتبارات هزینهای بخش )برحسب برنامه- دستگاه اجرایی و(- ردیفهای متفرقه ۲۰

۹-۰ - تحلیل و تبیین نماگرهای مالی بخش )ر شد سالیانه- سهم برنامهها- سهم فصل از امور بودجه عمومی دولت( ۲۹

۸-۰ - تحلیل و تبیین اعتبارات تملک دارایی مالی بخش ۰۲

-۰۱-۰ بررسی و تحلیل اصلاحات ساختاری در بودجه دستگاههای بخش ۰۲

-۰۰-۰ مهمترین ویژگیهای بودجه بخش در سال ۰۰۱۰ ۰۲

) -۰۲-۰ تفاوتها و نوآوریها در بودجه بخش، متاثر از پیشرانهای مهم )شیوع کووید- ۰۸ ۰۰

-۰۰-۰ سیاستهای اتخاذ شده و آثار و پیامدهای اجرایی آن ۰۰

-۰۰-۰ ترسیم نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش ۰۰

-۰۲-۰ وضعیت واگذاری تولید و خدمات بخش، به بخش غیردولتی ۰۲

-۰۰-۰ مهمترین اقدامات و عملیات اولویتدار در فعالیتهای بخش ۰۰

-۰۱-۰ راهکارهای کاهش هزینههای غیرضروری در بخش ۰۱

-۲ بررسی طرحها و پروژههای ذیل فصول در هر بخش ۳۳

-۰-۲ اولویتها در طرحها و پروژههای بخش ۰۹

-۲-۲ تعداد طرحها و پروژهها برحسب برنامه در دستگاههای اجرایی بخش ۰۸

-۰-۲-۲ حجم زیربناهای در دست اجرا در طرحها و پروژهها برحسب برنامه در دستگاههای اجرایی بخش ۰۸

-۰-۲ نحوه تامین مالی طرحها و پروژههای بخش ۰۰

-۰-۲ تحلیل و تبیین اعتبارات تملک دارایی سرمایهای طرحها و پروژهها برحسب برنامه- دستگاههای اجرایی بخش ۰۰

۲-۲ - واگذاری طرحها و پروژههای ذیل فصل در سال ۰۰۱۰ و سالهای قبل ۰۱

-۰-۲ طرحها و پروژههایی که در سالهای ۰۰۸۹ و ۰۰۸۸ به بهرهبرداری رسیده است ۰۹

۱-۲ - طرحها و پروژههایی که در سال ۰۰۱۰ به بهرهبرداری میرسد ۲۰

منابع ۰۶

نمایش کامل متن