تحلیل بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1783955
Publish: 21 October 2023
View: 150
Pages: 45
Publish Year: 1400

This Research With 45 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

آب یک منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدیدپذیر و همچنین یک کالای با ارزش و غیر قابل
جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که نقش محوری را در آمایش سرزمین بر عهده داشته و
زیرساخت توسعه سایر بخشها است. از سوی دیگر، آب یکی از مولفههای مهم در حفظ، تعادل و پایداری
اکوسیستم و محیطزیست بهخصوص برای پیکرههای آبی مانند تالابها است. همچنین پیوند آب، انرژی و غذا
یا در رویکردی دیگر آب، غذا و اقلیم سبب شده تا موجودیت آب بر دو عامل دیگر و به همین ترتیب دو موضوع
دیگر بر آب اثرگذار باشند. بنابراین باید در برنامهریزی کلان، میانمدت و کوتاهمدت پیوند این موضوعات
اثرگذار بر توسعه کشور مدنظر قرار گیرند.
در شرایط حاضر بروز خشکسالیهای پیدرپی و استفاده بیرویه از آب، کشور را با کمبود مستمر آن بهخصوص
در مناطق دارای فقر آبی مواجه کرده است. همچنین بروز تنازعات برای دستیابی به آب بیشتر سبب ایجاد
ناپایداریهایی در برخی مناطق کشور گردیده که البته مدیریت شدهاند؛ اما باید برنامهریزی منسجمی در این
بخش داشت تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.
در همین راستا، دولت سیزدهم محور برنامههای اصلی در بخش آب و آبفا را به شرح زیر ارائه کرده است:
 حکمرانی مطلوب و لزوم پیادهسازی آن بر اساس اصول توسعه پایدار و مدیریت بههمپیوسته منابع آب
 توجه به تکمیل برنامههای تامین و عرضه آب به صورت همزمان
 بازتخصیص آب و استفاده بهینه از منابع آب و بازچرخانی آن
 بهرهبرداری پایدار از منابع آب دریا برای مصارف مختلف بالاخص شرب و صنعت
 ارتقا و بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی
 تاکید بر مدیریت تقاضا و مصرف آب
 مدیریت کیفی منابع آب
 تقویت دیپلماسی آب با اولویت کشورهای همسایه و توجه جدی به توسعه منابع آب و خاک نواحی
مرزی
 تقویت مشارکت ذینفعان در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها و توسعه سرمایههای اجتماعی در
راستای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب
برای عملیاتی کردن برنامههای فوقالذکر، مسلما تامین اعتبارات مورد نیاز یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود.
در همین ارتباط تنظیم بودجه سنواتی در بخش آب و آبفا باید در راستای تحقق برنامهریزیهای انجام شده
باشد. بنابراین بر اساس لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات بخش آب
)برای ۰۰۰ طرح مندرج در پیوست های لایحه بودجه، ردیف خرید تضمینی آب از بخش غیردولتی و ردیفهای
ب
متفرقه( از میزان ۰۰۱.۹۱۲.۱۱۱ میلیون ریال در سال ۰۰۱۱ به ۲۹۰.۸۰۹.۹۱۱ میلیون ریال در سال ۰۰۱۰
با رشد حدود ۰۰۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر با برنامهریزیهای انجام شده علیرغم همه تحریمها و
مشکلات تامین منابع مالی، مقرر است اقدامات اساسی زیر در سال ۰۰۱۰ صورت پذیرد:
-۰ تکمیل و آبگیری از ۰۱ سد با ظرفیت آب تنظیمی ۰۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال
-۲ بهرهبرداری از ۲۰ طرح آبرسانی با ظرفیت ۸۲۱ میلیون مترمکعب در سال
-۰ بهرهبرداری از ۰۱ طرح شبکه آبیاری و زهکشی با مساحت ۰۱۰۰۱ هکتار
-۰ مدیریت ۰۱۸ قرارداد تامین آب شرب با بخش خصوصی به ظرفیت ۰.۸۱۸.۲۱۱ مترمکعب در شبانهروز

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ا

مقدمه ۰

۳ -۰ تحلیل و تبیین مهمترین متغیرهای اقتصادی یا اجتماعی بخش و پیشبینی آن در سال ۰۴۸۰

-۰-۰ تحلیل و تبیین نماگرهای عملکردی بخش آب ۰

-۲-۰ چالشها، تنگناها و مسائل اساسی در بخش آب ۲

۲ -۰-۰ جهتگیریها، راهبردها و سیاستهای بخش، تعیین شده در بخشنامه بودجه ۰۰۱۰

-۰-۰ تبصرههای بودجه مربوط به بخش آب ۰

۲-۰ - تحلیل و تبیین وضعیت درآمدهای دستگاهها و نوع درآمدهای مختلف در بخش آب ۰۰

-۰-۰ تحلیل و تبیین اعتبارات هزینهای بخش )برحسب برنامه- دستگاه اجرایی و(- ردیفهای متفرقه ۰۰

۱-۰ - تحلیل و تبیین نماگرهای مالی بخش )رشد سالیانه، سهم برنامهها و فصل از بودجه عمومی دولت( ۰۲

۹-۰ - تحلیل و تبیین اعتبارات تملک دارایی مالی بخش آب ۰۰

۸-۰ - بررسی و تحلیل اصلاحات ساختاری در بودجه دستگاههای بخش آب ۰۰

۰۱ -۰۱-۰ مهمترین ویژگیهای بودجه بخش آب در سال ۰۰۱۰

۰۹ -۰۰-۰ تفاوتها و نوآوریها در بودجه بخش آب، متاثر از شیوع بیماری کووید- ۰۸

-۰۲-۰ سیاستهای اتخاذ شده و آثار و پیامدهای اجرایی آن ۰۸

-۰۰-۰ ترسیم نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش آب ۰۸

-۰۰-۰ وضعیت واگذاری تولید و خدمات بخش آب، به بخش غیردولتی ۲۱

-۰۲-۰ مهمترین اقدامات و عملیات اولویتدار در فعالیتهای بخش آب ۲۲

-۰۰-۰ راهکارهای کاهش هزینههای غیرضروری در بخش آب ۲۲

-۲ بررسی طرحها و پروژههای ذیل فصول در بخش آب ۲۴

-۰-۲ تبصرههای لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ در مقایسه با سال قبل در زمینه طرحهای عمرانی بخش ۲۰

-۲-۲ مهمترین تنگناها و مشکلات اجرایی طرحها و پروژههای بخش آب ۲۰

-۰-۲ راهکارهای خروج از تنگناها در زمینه طرحها و پروژههای بخش آب ۲۲

-۰-۲ اولویتها در طرحها و پروژههای بخش آب ۲۲

۲-۲ - تعداد طرحها و پروژههای بخش آب )تعداد طرحها و پروژهها برحسب برنامه در دستگاههای اجرایی بخش( ۲۰

-۰-۲ حجم زیربناهای در دست اجرا در طرحها و پروژهها برحسب برنامه در دستگاههای اجرایی بخش آب ۲۱

۱-۲ - نحوه تامین مالی طرحها و پروژههای بخش آب ۲۱

۹-۲ - تحلیل و تبیین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طرحها و پروژهها بخش آب برحسب برنامه و دستگاه ۲۱

۸-۲ - تحلیل و تبیین نماگرهای مالی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طرحها برحسب برنامه و دستگاه اجرایی ۲۹

-۰۱-۲ واگذاری طرحها و پروژههای ذیل فصل در سال ۰۰۱۰ و سالهای قبل ۰۱

-۰۰-۲ طرحها و پروژههایی که در سالهای ۰۰۸۸ و ۰۰۱۱ به بهرهبرداری رسیده است ۰۱

-۰۲-۲ طرحها و پروژههایی که در سال ۰۰۱۰ به بهرهبرداری میرسد ۰۰

منابع ۳۳

نمایش کامل متن