نگاهی اجمالی به دستورالعمل راهنمای شفافیت مالی دولت ها

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1784675
Publish: 23 October 2023
View: 65
Pages: 18
Publish Year: 1400

This Research With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

برای اینکه قانونگذاران، فعالان بازار، شهروندان در هر کشوری بتوانند دولتها را در مقابل عملکرد مالی و
استفاده از منابع عمومی پاسخگو سازند، لازم است به اطلاعات شفاف از عملکرد دولتها دسترسی داشته باشند.
گزارش شفافیت مالی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار میدهد.
شفافیت مالی تضمین میکند که تصمیمات اقتصادی دولت بر مبنای یک ارزیابی دقیق از وضعیت مالی، تحلیل
هزینه و منفعت هر تغییر سیاستی و توجه به خطرات بالقوه در چشمانداز مالی استوار گردد. شفافیت مالی
همچنین اطلاعات مورد نیاز قانونگذاران، فعالان بازار، شهروندان را برای اتخاذ تصمیمات مالی سازنده و موثر
فراهم ساخته و لذا آنها میتوانند دولت را در قبال عملکرد مالی، مدیریت و استفاده از منابع عمومی پاسخگو
نمایند. شفافیت مالی نظارت بینالمللی بر تحولات مالی دولت را تسهیل و کمک میکند تا انتقال اثرات ناگوار
مالی بین کشورها کاهش یابد. شفافیت بیشتر مالی میتواند اعتبار مدیریت مالیه عمومی دولت و ارتقای سطح
اعتماد در بازار را برجسته سازد.
کد شفافیت مالی صندوق بینالمللی پول بخشی از تلاشهای صندوق بینالمللی پول در جهت تقویت نظارت
مالی، پشتیبانی از سیاستگذاری و بهبود پاسخگویی میان کشورهای عضو را نشان میدهد. کد شفافیت مالی
صندوق بینالمللی پول از مهمترین کدها برای استاندارد بینالمللی افشای اطلاعات مربوط به مالیه عمومی
بوده و از رسمیت گستردهای برخوردار است. این کد بخشی از تلاشهای صندوق بینالمللی برای تقویت نظارت
مالی، حمایت از سیاستگذاری و بهبود وضعیت پاسخگویی بین کشورهای عضو را نشان میدهد. این کد یکی
از ۷۲ استاندارد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است که توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته
شده است. ابتکار عمل این کدها که در جهت تقویت بیش از پیش مهندسی مالی بینالمللی است از سال
۷۰۰۰ حالت اجرایی پیدا کرده است.