طرح ایجاد آزمایشگاه سیاستی برنامه و بودجه

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1784748
Publish: 23 October 2023
View: 83
Pages: 31
Publish Year: 1400

This Research With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

سازمان برنامه و بودجه از مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تقاضای ارائه مشاوره پیرامون طرحهای مورد
بررسی این سازمان را دارد. این طرحها معمولا توسط دستگاههای اجرایی برای مطرح شدن در شوراها و مراجع
تصمیمگیری که این سازمان عضو آنها میباشد پیشنهاد میشوند. برای پاسخگویی به نیاز مشورتی و علمی این
سازمان، مرکز پژوهشهای آیندهنگری و توسعه بر آن است که یک نهاد مشورتی/ آزمایشگاه سیاستی تاسیس کند.
تاکنون، غالبا مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در مرحله شکلگیری یا راهحلیابی فرایند سیاستگذاری به
سازمان برنامه و بودجه خدمات ارائه کرده است. این آزمایشگاه با تکیه بر روش دلفی به عنوان روش غالب برای
جمعآوری آرای نخبگان علمی، اجرایی و بازیگران حوزههای سیاستی، قادر به ارائه مشورت نخبهمحور و مردممحور
در تمامی مراحل فرایند سیاستگذاری شامل تهیه دستور کار، راهحلیابی، تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی خواهد بود.
بدین ترتیب این آزمایشگاه میتواند با تکیه به رویکردهای علمی و مشارکتی در جهت تحقق اهداف راهبردی مرکز
پژوهشهای توسعه و آیندهنگری حرکت کند. موفقیت این طرح بر اساس تامین نیروی انسانی و مالی مورد نیاز
۲ کارمند و بودجه سالانه ۰۱۲ میلیون تومان(، همکاری نخبگان علمی و ذینفعان با استفاده از نرمافزار ( Mesydel
است. عدم استفاده از نرمافزار و کاهش تعداد کارمندان، هزینهها را کاهش میدهد؛ اما ممکن است زمان مورد نیاز
برای بررسی طرحها و ارائه مشاوره را افزایش دهد. زمان ارائه مشورت برای هر طرح ۰ تا ۰ هفته و زمان مورد نیاز
برای تشکیل نهاد مشورتی ۲ تا ۰ ماه است. در صورت دریافت طرحهای فوری، این آزمایشگاه حداقل به چهار روز
زمان برای مشورت با تعداد محدودی از خبرگان نیاز دارد. بدیهی است که در طی این مدت کوتاه استفاده از روش
دلفی امکانپذیر نخواهد بود.

فهرست مطالب Research

خلاصه اجرایی ا

-۰ چشمانداز ۰

-۰-۰ اهداف راهبردی ۰

-۲-۰ هدف آزمایشگاه سیاستی با روش دلفی ۰

-۰-۰ بانیان طرح ۰

-۲ پیشفرضها و محدودیتها ۲

-۳ فرایند اجرای طرح ۳

-۰-۰ برونداد نهایی ۰

-۲-۰ بودجه ۰

-۰ چارچوب مدیریت پروژه ۱

-۱ مدیریت کیفیت و معیارهای اجرا ۱

-۱ اقدامات انجام شده و پیشرو ۷

پیوستها ۹

پیوست الف: تحلیل فرایندهای آزمایشگاه سیاستی/ نهاد مشورتی با استفاده از روش دلفی ۸

پیوست ب: سناریوهای فرایندی آزمایشگاه سیاستی/ نهاد مشورتی با روش دلفی ۰۰

پیوست ج: چگونگی انتخاب مسئله سیاستی برای طرح در نهاد مشورتی ۰۰

پیوست د: بریفینگ نوت یا یادداشت توجیهی ۰۰

پیوست ه: نمونه دعوتنامه ۰۱

پیوست و: چارچوبی برای پیشبینی سیاست تحلیل و ارزیابی ۰۹

نمایش کامل متن