بررسی تاثیر رهبری کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی نوآوری سازمانی و نقش تعدیل کننده پویایی محیط در شرکت های صنایع برق استان تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF14_020

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

بزرگ ترین مسئله ای که امروزه هر سازمان با آن مواجه است مسئله تحول و دگرگونی است و قطعا پذیرش این تغییر از سوی سازمان ها از بزرگ ترین عوامل دوام و بقای سازمان است هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی نوآوری سازمانی و نقش تعدیل کننده پویایی محیط در شرکت های صنایع برق استان تهران می باشد روش تحقیق برای انجام این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها به روش پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد . جامعه آماری ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت های صنایع برق استان تهران می باشد پس از تایید روایی از طریق نظر خواهی از اساتید و کارشناسان مرتبط با پژوهش و تایید پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (بالای ۰.۷) و توزیع و جمع آوری پرسشنامه در قلمروی زمانی تابستان ۱۴۰۲, داده ها با نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که : رهبری کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی نوآوری سازمانی و نقش تعدیل کننده پویایی محیط در شرکت های صنایع برق ستان تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

Keywords:

رهبری کارآفرینی - عملکرد کسب و کار - نوآوری سازمانی - پویایی محیط

Authors

مهدیه توسلی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

امیرمحمد مسلمی وایقان

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پری سیما رمضانی

کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش فناوری اطلاعات, دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب

فاطمه مرادخانی

کارشناس رشته شیمی محض, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام