بررسی تغییرات زمانی و مکانی نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهر گچساران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-21-2_021

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و اهداف : نیتریت و نیترات از عوامل آلاینده منابع آب های زیرزمینی محسوب می شوند که اخیرا با ورود انواع فاضلاب ها، میانگین آن ها رو به افزایش است. در این مطالعه، روند تغییرات نیترات و نیتریت منابع آب شرب شهر گچساران در سامانه GIS بررسی می شود. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه برداری و اندازه گیری پارامترها طبق کتاب روش های استاندارد، از ۴۳ منبع و تعداد ۲۵۸ نمونه صورت گرفت و نتایج آنالیز ۵ ساله آرشیو شده شرکت آب و فاضلاب با نرم افزار GIS نسخه ۹.۳ و SPSS نسخه ۱۶ و آزمون همبستگی پیرسون آنالیز و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد غلظت نیترات از ۵.۱۵ بر حسب نیترات در سال ۸۴ و نیتریت از ۰.۰۱ در سال ۸۸ به ترتیب به ۱۰.۸۷ و ppm ۰.۰۱۵۷ در سال ۹۰ افزایش یافت. حداقل غلظت نیترات مربوط به سال ۸۴ و حداکثر آن ppm۱۱ بر حسب نیترات در سال ۸۸ بود. تغییرات مکانی میزان نیتریت و نیترات نشان دهنده کیفیت بالاتر منطقه مورد مطالعه نسبت به سایر نقاط می باشد. استنتاج : طبق نتایج میزان نیتریت و نیترات در طی چند سال گذشته روند افزایشی داشته است. در حالی که میزان هر کدام از پارامترها کمتر از حد استاندارد تعیین شده ملی و بین المللی می باشد ولی به علت خطرات ناشی از این عناصر، باید این روند افزایشی با استفاده از روش های صحیح مدیریت و حفاظت آب ها کاهش یابد.