بررسی غلظت کادمیوم، کروم و سرب در برنج چمپا شهرستان مبارکه در سال ۱۳۸۸

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-21-2_016

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و اهداف : از آنجایی که برنج منبع اصلی غذایی برا ی اکثریت مردم دنیا از جمله ایران را تشکیل می دهد، تعیین غلظت و توزیع فلزات سنگین در گیاه برنج اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، برآورد میزان فلزات سنگین کادمیوم، کروم و سرب در برنج تولیدی شهرستان مبارکه است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بوده است. نمونه برداری با روش تصادفی طبقه بندی شده، از ۱۰ شهر و دهستان شهرستان مبارکه صورت گرفت. از هر شهر و یا دهستان، سه نمونه برداشت شد و سپس با هم مخلوط گردید. آماده سازی نمونه ها براساس روش ذکر شده در A.S.T.M(۲۰۰۰) صورت گرفت و غلظت کروم، سرب و کادمیوم تعیین شد. به منظور انجام محاسبات، توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و SPSS ۱۵ و آزمون آماری T-Test استفاده شد. یافته ها: میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های برداشتی mg/kg ۰۴۸/۰± ۱۷۸/۰ بود. غلظت کادمیوم در ۴۰ درصد از نمونه های مرکب، برابر و یا بیشتر از میزان استاندارد بود. میانگین غلظت سرب و کروم در نمونه ها به ترتیب برابر mg/kg ۰۵۹/۰± ۱۷۶/۰ و ۰۵۵/۰±۱۴۸/۰ برحسب وزن خشک بود. غلظت سرب و کروم در تمامی نمونه ها، کمتر از حد استاندارد تعیین شده توسط FAO/WHO بودند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود(P<۰.۰۰۱). استنتاج : تنها در برخی موارد غلظت کادمیوم از حد استاندارد گذشته بود و تمامی نمونه ها از نظر سرب و کروم پایین تر از حد استاندارد بودند. میزان دریافت هفتگی کادمیوم، کروم و سرب پایین تر از حد استاندارد تعیین شده توسط کمیته قانون گذاری افزودنی ها و آلاینده های غذایی FAO/WHO بود. لذا خطر جدی سلامت عمومی راتهدید نمی کند.