بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سرمایه روان شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF17_017

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سرمایه روان شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شده لذا به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر قائن (۹۳۶ نفر) که در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت و جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پولوتزین (۱۹۸۳)، سرمایه روان شناختی لوتانز (۲۰۰۷)، خودپنداره تحصیلی یس یسن چین (۲۰۰۴) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۶) بوده و در انتها داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهزیستی معنوی بر سرمایه روان شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است همچنین بهزیستی معنوی قادر است تغییرات سرمایه روان شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند. ضمنا نتایج خاطر نشان ساخت که بین بهزیستی معنوی با سرمایه روان شناختی و ابعاد آن، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی و ابعاد آن دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

Authors

ناهید رزقی

دانشجوی کارشناسی، رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات، قائنات، ایران

سیدمهدی صدیقی

مدرس، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات، قائنات، ایران