مقایسه ی سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWDP-8-4_001

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

پژوهش کنونی عبارت است از مقایسه ی سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری (دو زنی) شهرستان خواف. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی- فیزیک) است که در دبیرستان های دولتی شهر خواف در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ مشغول به تحصیل بوده اند. از میان جامعه، تعداد ۳۰ پسر و ۳۸ دختر متعلق به خانواده های دوهمسری با روش نمونه گیری در دست رس و همان تعداد دختر و پسر نیز از خانواده های تک همسری (معمولی) با روش تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق، روش علی-مقایسه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل) استفاده می شود. ابزار سنجش نیز چک لیست (SCL ۹۰-R) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری تفاوتی معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد که فرزندان خانواده های تک همسری در مولفه های اضطراب، شکایت های جسمانی، وسواس، پرخاش گری، روان پریشی و حساسیت در روابط بین فردی نسبت به فرزندان خانواده های دوهمسری از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند اما بین افکار پارانوئیدی، افسردگی و فوبیای آن ها تفاوتی معنادار وجود نداشت.

Keywords:

خانواده , خانواده ی تک همسری , خانواده ی دوهمسری (دو زنی). , سلامت روانی , عمل کرد خانواده

Authors

احمد اعتمادی

دکترا، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

جواد ابراهیمی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی