بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با استراتژی قاصدک در شرکت های بورس اوراق بهادر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_034

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با استراتژی قاصدک در شرکت های بورس اوراق بهادر می باشد. تعداد جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق از پرسشنامه ای حاوی ۵ سوال عمومی و ۹ سوال تخصصی، استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ این تحقیق برای پرسش نامه فوق بالاتر از ۰.۷ بدست آمد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای اکسل و ایویوز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین کاربرد نسبت Q توبین بر پیاده سازی استراتژی قاصدک در شرکت های بورس اوراق بهادر رابطه ای مثبت و معناداری وجود دارد.

Keywords:

نسبت Q توبین , استراتژی قاصدک , شرکت های بورس اوراق بهادر

Authors

رضا الفی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری-دانشگاه ازاد اسلامی واحد کلیبر

احد شهبازیان

گروه مدیریت، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران