درآمدی بر کاربردهای سنجش از دور در مهندسی آب با روبکرد بخش کشاورزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_016

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

در دنیای آمروزن پیشرفت علم و تکنولوژی همواره با سرعتی بیش از پیش رو به جلو حرکت می کند و استفاده از مدل ها وسیستم های به روز و نوین در راستای پیشرفت علمی امری لازم و ضروری است بطوریکه علوم مربوط به مهندسی آب نیزاز این قاعده مستثنی نیست. می دانیم یکی از بزرگترین مصرف کننده های آب، بخش کشاورزی است و لذا برای مدیریتآب در این بخش باید از ابزارها و علوم نوین بهره برد تا بتواند به نحو احسن به اجرا درآید. امروزه اهمیت استفاده از تصاویرماهواره ای و تحلیل و تفاسیر آن ها بر کسی پوشیده نیست. علوم و مدل های مربوط به سنجش از دور در شاخه هایمختلف علمی و مهندسی همواره مورد استفاده فرار می گیرد. ماهواره هایی که در دور کره ی زمین قرار دارند در حالعکس برداری از آن بوده و تحلیل و تفسیر این عکس ها در جهت بهره برداری علمی در اختیار علوم سنجش از دور قراردارد. یکی از کاربردهای تحلیل و تفسیر عکس ها و داده های ماهواره ای و سنجش از دور. دربخش کشاورزی و آنالیزهایتحلیلی مربوط به مهندسی آب است. در این پژوهش کاربردهای این تکنولوژی در مدیربت آب در بخش کشاورزی هموارهمورد تاکید قرار دارد. هرچند کاربردهای سنجش از دور در بخش کشاورزی و آب زیاد است در این پژوهش به طور موردیبه مواردی از جمله برآورد نیاز آبی گیاهی . تخمین عملکرد گیاه .برآورد تبخیر و تعرق برآورد سطح تراکم کشت به کمکسنجش ازدور اشاره شده است که از جمله مواردی است که در آثار پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته که به مطالعه یآب در بخش کشاورزی با استفاده از تحلیل و تفسیر عکس های ماهواره ای و علوم سنحش از دور می پردازد.

Authors

وحید سیمیاری

عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین