مطالعه تاثیر پیش بارگذاری بر ویژگی های مکانیکی بتن حاوی ترکیب پوزولان های متاکائولن و میکروسیلیس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_005

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

یکی از مسائلی که همه سازه های بتنی با آن درگیر هستند این موضوع می باشد که بتن به کار رفته در ساخت تیر، ستون و یا سقف،پیش از آنکه به مقاومت نهایی خود برسد تحت وزن عضو دیگری قرار می گیرد و سازه طبقات بالاتر روی آن ساخته می شود. در اینمطالعه به بررسی تاثیر پیش بارگذاری بر خصوصیات مکانیکی نمونه های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولن پرداخته خواهد شد. برایاین منظور نمونه ها در سنین ۳، ۷ و ۱۱ روزه تحت پیش بارگذاری قرار گرفته اند و سپس مقاومت فشاری نمونه های پیش بارگذاری شده و نشده در سن ۹۰ روزه تعیین شد. میزان پیش بارگذاری در تمامی سنین به میزان ۸۰ درصد مقاومت نهایی آنها می باشد. ۱۲ مخلوطبتنی با عیار سیمان ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و دارای صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی سیمان ترکیب دو پوزولان میکروسیلیس و متاکائولن ساخته شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین افت مقاومت فشاری مربوط به نمونه های بدون پوزولان و نمونههای دارای حداکثر پوزولان یعنی ۳۰ درصد پوزولان می باشد. کمترین میزان افت مقاومت هم متعلق به نمونه های دارای ۲۰ درصدپوزولان است. همچنین کمترین افت مقاومت فشاری متعلق به نمونه های با عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و بیشترین مربوط بهنمونه های با عیار سیمان ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

Authors

حسین مهدیخانی

گروه مهندسی عمران، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران