تحلیل هیدروحرارتی لوله های تحت اثر جریان سیال داخلی و بار دینامیکی زلزله

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_006

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

در این تحقیق، بهسازی لرزه ای لوله های بتنی با بکارگیری تکنولوژی نانو مورد بررسی فرار می گیرد. مفروض اصلی درحل این مسئله قسمتی از یک خط لوله است که توسط نانو ذرات رس تقویت شده است. سازه تحت بار دینامیکی ناشی از زلزلهو بار حرارتی ناشی از اختلاف دما قرار دارد که معادلات حاکم بر سیستم با مدلسازی ریاضی و استفاده از المان پوسته استوانهای و تئوری کلاسیک بدست آمده است. برای در نظر گرفتن خاصیت انباشتگی نانو ذرات و محاسبه خواص معادلنانو کامپوزیت، از مدل موری-تاناکا استفاده شده است. با استفاده از روش عددی تفاضلات مربعی، جابجایی دینامیکی سازه برایموقعیت طبس استخراج گردیده است. هدف اصلی این پروژه بررسی استفاده از تکنولوژی نانو در بهسازی لرزه ای سازه میباشد. نتایج حاکی از آن است که تقویت لوله با نانو ذرات رس منجر به کاهش جابجایی سازه تحت زلزله می شود. همچنیناعمال بار حرارتی به لوله، جابجایی دینامیکی سازه را افزایش می دهد.

Authors

مهرداد مسعودی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب، جاسب، ایران

مجید مسعودی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران