نگاشت همدیس در طرح های انگشتی سافمن- تیلور

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-13-2_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

انگشت های وشکسان حاصل از ناپایداری سافمن - تیلور را که یک رشد لاپلاسی است با استفاده از نگاشت همدیس بررسی کردیم. انگشت های وشکسان از بروز ناپایداری سافمن - تیلور در مرز مشترک بین دو سیال در سلول هل - شاو مستطیلی، هنگامی که سیال با وشکسانی کمتر سیال با وشکسانی بیشتر را می راند پدید می آید و به وسیله تکنیک های نگاشت همدیس، معادله لاپلاس را با شرایط مرزی برای فصل مشترک دو سیال حل می کنیم، سپس آن را در محیط کامپیوتری به تصویر می کشیم و آثار کشش سطحی را در دینامیک های رقابت طرح های انگشتی در مسئله سافمن - تیلور با هندسه کانال بررسی می کنیم. اعمال کشش سطحی در معادلات، باعث شکافت نوک در انگشت بزرگتر (جلوتر) شد. در مرتبه صفرم اختلال انگشت ها را با و بدون کشش سطحی معادل یکدیگر یافتیم. ولی در مرتبه اول اختلال، تفاوت مشاهده شد و در حل های با کشش سطحی محدود در انگشت بزرگتر (جلوتر) تشکیل انگشت ثانویه را مشاهده کردیم، سپس با اعمال اختلال مربوط به رشد، تحول انگشت ثانویه در زمان و رشد آن را به دست آوردیم. در پایان تاثیر میزان پارامتر هایی مانند وشکسانی وکشش سطحی را روی انگشت ها بررسی کردیم. این نتیجه با مشاهدات تجربی در تطابق خوبی است.

Authors

معصومه گودرزی

دانشگاه الزهرا

ناهید ملکی جیرسرایی

دانشگاه الزهرا