تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای زودرس ذرت دانه ای

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOPP-16-2_007

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

به منظور بررسی همبستگی ژنتیکی و تجزیه علیت بین عملکرد دانه با اجزای عملکرد، ۱۵ هیبرید زودرس ذرت دانه ای، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان خرم آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تاریخ ظهور کاکل و ظهور گرده، تاریخ رسیدن، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، وضعیت استقرار، پوشش بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، عمق دانه، وزن هزاردانه، ارزشیابی بوته، درصد چوب بلال، عملکرد دانه، سبزمانی گیاه و مقاومت به بیماری برگی و ساقه ای اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی ژنتیکی بین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال ، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال ، مثبت و معنی دار بود، اما رابطه آن با صفات وزن هزاردانه، پوشش بلال، درصد چوب بلال و سبزمانی گیاه منفی و معنی دار بود. همبستگی بین زمان ظهور کاکل و زمان رسیدن با صفات سبزمانی گیاه و بیماری برگی منفی و با صفات ارتفاع بلال، عمق دانه و پوشش بلال مثبت و معنی دار بود. که حاکی از آن است که ارقام دیر رس تر عملکرد دانه بالاتر و مقاومت بیشتری به بیماری ها داشتند. نتایج تجزیه رگرسیونی و تجزیه علیت نشان داد که صفات وزن هزاردانه، درصد چوب بلال با ضرایب منفی و عمق دانه، وضعیت استقرار و ارتفاع بوته با ضرایب مثبت، ۵۲ درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه نمودند و به عنوان صفات موثر در افزایش عملکرد دانه شناخته شدند.