بررسی مولفه های تحول نظام سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-3-4_009

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1402

Abstract:

زمینه و هدف: قانون اساسی، سلامت را حقی همگانی می شمرد و برخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن برعهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدار است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی مولفه های تحول نظام سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: در این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. ابزار پژوهش "آنتروپی شانون"(Shanon Entropy) بود که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. آنتروپی در تئوری اطلاعات، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع احتمال بیان می شود. روایی محتوایی این پژوهش نیز توسط ۱۲ نفر از متخصصان علوم تربیتی و ۸ نفر از متخصصان آموزش بهداشت تایید شد که محتوای طرح از نظر پاسخگو(متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و دوازده مولفه اصلی و ۵۸ مولفه فرعی آموزش بهداشت و حفظ و تامین ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان دادکه از بررسی کل متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مولفه مربوط به سلامت روان با ۲۳ مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به سلامت محیط، سلامت محیط زیست و معلولیت با (۰) فراوانی است. و از مجموع ۴۳ فراوانی مولفه های سلامت در قانون اساسی، ۱ مورد به سلامت جسم، ۴ مورد به سلامت تغذیه، (۰) مورد به سلامت محیط، (۰) مورد به سلامت محیط زیست، ۸ مورد به سلامت خانواده، ۱ مورد به حوادث ایمنی، ۱ مورد به تحرک بدنی، ۲۳ مورد به سلامت روانی، ۲ مورد به پیشگیری از رفتار های پرخطر، ۱ مورد به کنترل و پیشگیری از بیماری ها، (۰) مورد به معلولیت، ۲ مورد به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه، اشاره شده است از رفتار های پرخطر، ۱۱ مورد به کنترل و پیشگیری از بیماری ها، ۱۶ مورد به معلولیت، ۱۷ مورد به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه، اشاره شده است. نتیجه گیری: یافته های حاصل از فراوانی مولفه ها نشان می دهد که بیشترین ضریب اهمیت در بین مولفه های سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به مولفه های سلامت روانی مجموعا (۰/۰+ ۱۳/۰+ ۲۱/۰+ ۱۳/۰+ ۰۷/۰+ ۱۶/۰) با مقدار (۷۲/۰) و کمترین ضریب اهمیت به سلامت جسم، سلامت محیط، سلامت محیط زیست، حوادث ایمنی، تحرک بدنی، پیشگیری از رفتار های پرخطر، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و معلولیت مجموعا با مقدار (۰) است.

Keywords: