بررسی اثربخشی روایت درمانی راه حل محور بر دلزدگی، اشتیاق و امید زنان متقاضی طلاق در شهرستان شهرکرد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AFTJ-4-4_017

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی راه حل محور بر دلزدگی، اشتیاق و امید زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه با طرح نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه به همراه آزمون پیگیری در شهرستان شهرکرد انجام شد. جامعه این پژوهش شامل زنان متقاضی طلاق شهر شهرکرد بود. نمونه ی پژوهش شامل ۲۴ نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۲ نفر) و گواه (۱۲ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (۱۹۹۶)، اشتیاق زناشویی سینگر و لابانکو- میسر، بودلی (۲۰۱۵) و مقیاس امید اسنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایرونیک و سیمون (۱۹۹۱)، در پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری پاسخ دادند. شرکت کنندگان در آزمایش تحت هشت جلسه نود دقیقه ای روایت درمانی راه حل محور مطابق پروتکل درمانی لیندا مت کالف (۲۰۱۶)، قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها: نتایج نشان داد که روایت درمانی راه حل محور می تواند موجب کاهش دلزدگی (۹۳/۶۵=F، ۰۰۱/۰>P) و افزایش اشتیاق (۴۱/۲۲=F، ۰۰۱/۰>P) و امید (۴۰/۱۵۴۰=F، ۰۰۱/۰>P) زنان متقاضی طلاق شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که روایت درمانی راه حل محور می تواند به عنوان مداخله در جهت کاهش دلزدگی و افزایش اشتیاق و امید در زنان متقاضی طلاق مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

احمد طاهری فرد

دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

موسی جاودان

دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

سید عبدالوهاب سماوی

دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

سمانه نجارپوریان

دانشیار مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران