آزادی خواهی و استعمار ستیزی در ادب پایداری تونس؛بررسی موردی مبارزه با استعمار فرانسه در رمان «التوت المر»

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INTCSH01_039

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

پایداری و مقاومت در برابر استبداد و استعمار و تلاش برای دستیابی به آزادی و عدالتو برابری قدمتی به درازای تاریخ دارد؛ اما در دورهی معاصر و با شکل گیری استعمار غرب،کشورهای آسیایی و آفریقایی در معرض هجوم بی سابقه ی استعمارگرانی قرار گرفتند کهتلاش داشتند از هر وسیله ای برای استعمار این کشورها و چپاول منابع آنها بهره برداریکنند. تونس از جمله کشورهایی است که در تاریخ معاصر خود از استعمار فرانسه به شدتآسیب دیده است. فرانسویان به تمامی شیوه های غیر انسانی و از جمله پخش مواد مخدرمیان نسل جوان تلاش داشتند نفوذ استعماری خود را در این کشور ادامه دهند. بر همیناساس مقاله ی حاضر بر آن است تا به شیوه ی توصیفی تحلیلی به بررسی بازتاب مبارزه مردمتونس با استعمار فرانسه در ادب این کشور بپردازد. منبع مورد بحث، رمان التوت المرنوشته ی محمد العروسی المطوی، رمان نویس معاصر تونسی است. در این زمینه تلاش شدتا ضمن مطالعه ی رمان مورد نظر و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادیکشور تونس در دورهی نگارش رمان، مولفه ها و شاخصه های ادب پایداری در آن موردبررسی و مطالعه قرار گیرد. آگاهی و بیداری نسل جوان و تلاش برای دستیابی به آزادیو استقلال از طریق مبارزه با استعمار فرانسه و مزدوران داخلی آنها در کنار مبارزه با برخیآفت های اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر در تونس که مسبب اصلی آن فرانسویان بودنداز مهم ترین نتایجی است که پژوهش حاضر به آن دست یافته است.

Authors

محمودرضا توکلی محمدی

استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، تهران، ایران