طراحی الگوی فرهنگی نظام سلامت کشور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-3-3_015

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

زمینه و هدف: فرهنگ نقش و تاثیر شایان توجهی در ارتقای سلامت افراد ایفا می کند. تعیین کننده های فرهنگی در نظام سلامت در سه سطح سیاست گذاری و ارائه دهندگان خدمات سلامت و مردم به عنوان گیرندگان سلامت موثر هستند. بنابراین ارائه الگوی نظام سلامت با رویکرد فرهنگی با استفاده از چارچوب مفهومی تعیین کننده های فرهنگی موثر بر این نظام دارای چنان اهمیتی است که پرداختن به این موضوع را به عنوان یک ضرورت مطرح می کند. روش: این مطالعه با الهام از رویکرد «تعیین کننده های فرهنگی نظام سلامت» از حیث نظری و «ارائه مدل برای عوامل فرهنگی در سطوح سلامت» از حیث روش شناختی انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی و براساس نتایج کاربردی، و از جهت فرایند اجرا از نوع اکتشافی است.این تحقیق در دو مرحله با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. در مرحله اول داده های مورد نیاز با تحلیل کیفی اسناد و متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی به دست آمده است و در مرحله دوم برای طراحی الگوی فرهنگی نظام سلامت براساس تعیین کننده های فرهنگی، عوامل مورد نیاز شناسایی و کدگذاری در قالب مدل هایی با استفاده از مدل مفهومی به دست آمده نظم داده شده اند. یافته ها: بهبود تعیین کننده های فرهنگی از طریق توجه و توسعه به عوامل زمینه ای، ساختاری و واسطه ای فرهنگی از سطح کلان سیاست گذاری سلامت تا ارائه دهندگان خدمات سلامت و در نهایت گیرندگان خدمات سلامت می تواند موجب ارتقای سلامت شود و از طرفی الگوی به دست آمده، راهنمایی را در اختیار سیاست گذاران سلامت قرار می دهد که با استفاده از توجه بیشتر به این مولفه ها تاحدی از نابرابری در سلامت کاسته شود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند سازوکارهایی را به منظور برنامه ریزی و اجرای مداخلات مطلوب ارائه دهد و فرهنگ مطالبه گری سلامت در گیرندگان خدمات سلامت یعنی مردم از سیاست گذاران سلامت شده و فرهنگ سلامت ورزی را در کشورتوسعه دهد.