مقایسه عوامل جامعه شناختی گرایش جوانان به پیام رسان های داخلی و خارجی: بررسی ایتا و تلگرام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCRU-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، مقایسه عوامل جامعه شناختی گرایش جوانان به پیام رسان های داخلی و خارجی مورد مطالعه پیام رسان های ایتا و تلگرام می باشد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شامل تمامی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ساکن استان قم می باشند. تعداد نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و شیوه نمونه گیری روش هدفمند است. اعتبار ابزار به وسلیه روش اعتبار محتوایی مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در بخش آمار استنباطی پژوهش حاضر از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اعتماد اجتماعی، آزادی های اجتماعی، جنسیت، تحصیلات، سادگی و سهولت در استفاده، انزوای اجتماعی و میزان استفاده بین دو گروه کاربران ایتا و تلگرام تفاوت وجود دارد؛ اما پایگاه اقتصادی-اجتماعی و شغل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. همچنین میزان تاثیر پیام رسان های داخلی(ایتا) و خارجی(تلگرام) بر متغیر اعتماد اجتماعی معادل ۰۱۶/۰ ، بر متغیر آزادی اجتماعی معادل ۰۱۷/۰ ، بر متغیر سادگی و سهولت ۰۱۴/۰ و بر متغیر انزوای اجتماعی برابر با ۰۱۹/۰ به دست آمد.

Authors

حمزه عباسی

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران (نویسنده مسئول)

حمید ضیایی پرور

دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران