بررسی کارایی ستون جاذب حاوی شن در حذف COD از فاضلاب مصنوعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_080

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

میزان اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) یکی از مهمترین پارامترها در مباحث تصفیه آب و فاضلاب است که حیات موجودات آبزی وگیاهان به میزان آن وابسته است بنابراین کاهش آن در تصفیه منابع آب و فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظورهتحقیق مورد نظر با هدف بررسی کارایی ستون جاذب با بستر شن در حذف و کاهش COD انجام شد. شن مورد استفاده در بسترستون جاذب از مصالح قرضه شهر اهوازتهیه گردید و سپس کارایی این ستون جاذب در حذف COD با دبی های ۱۵ و ۲۰ میلی لیتربر دقیقه مورد بررسی فرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با توجه به مقرون به صرفه بودن ستون جاذب با بستر شن،این ستون راندمان قابل قبولی در حذف پارامتر COD دارد. با افزایش میزان دبی به علت کاهش زمان تماس بین آلاینده و بسترراندمان حذف کاهش یافت. در دبی ۱۵ میلی لیتر بر دقیقه بیشترین راندمان حذف ۴۲/۱ درصد و در زمان تعادل ۱۴۴ ساعت بهدست آمد در صورتی که بیشترین راندمان حذف در دبی ۲۰ میلی لیتر بر دقیقه ۲۹/۳ درصد و در زمان تعادل ۳۱۲ ساعت به دست آمد.

Authors

سلیمان کشاورز

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

پروانه تیشه زن

استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمود کاشفی پور

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

لاله دیوبند

استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز