بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی برای خرید آنلاین در عملکرد مالی شرکت با نقش میانجی برندسازی مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط مواد غذایی تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_109

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی برای خرید آنلاین در عملکرد مالی شرکت با نقش میانجی برندسازی (مطالعه در شرکت تولید کننده مواد غذایی در تهران) انجام شده است . این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی -پیمایشی است . برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه این تحقیق را کارکنان شرکت های تولید کننده مواد غذایی تشکیل می دهند که تعداد ۱۲۰ نمونه انتخاب شد. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آماری پی ال اس به آزمون فرضیه های آماری استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استراتژی های بازاریابی برای خرید آنلاین در عملکرد مالی شرکت با نقش میانجی برندسازی تاثیر معنی دار دارد.فعالیت برای یک کاربر شخصی عمدتا شامل جمع آوری اطلاعات در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در وب سایت ها و استفاده از آنها هنگام خرید است ..

Keywords:

استراتژی های بازاریابی برای خرید آنلاین - عملکرد مالی شرکت - برندسازی

Authors

سجاد سلیمانی

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، ایران، البرز، دانشگاه پیام نور واحد کرج