بررسی استراتژی های بازاریابی بین المللی بر رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_122

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی استراتژی های بازاریابی بین المللی بر رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا می باشد. این پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان کسب و کارهای نوپا (استارت آپها) که موسس شرکت و یا کارآفرین هستند، تشکیل میدهند که ۱۰۰ نفر از آنها شناسایی و با استفاده از جدول مورگان، تعداد ۸۰ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده که روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار ا ست. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار تو صیفی و آمار ا ستنباطی بکار گرفته شده ا ست. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عامل محصول و رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین عامل قیمت و رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا رابطه معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، بین عامل مکان(توزیع) با رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا رابطه معنی داری دارد. همچنین بین عامل ترفیع و رشد عملکرد بازارهای داخلی نوپا رابطه معنی داری وجود دارد.

Authors

سعید ساعدی نوین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک موسسه آموزش عالی بصیر آبیک قزوین / آبیک