بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه : مشتریان بیمه زندگی خاورمیانه شهرستان تربت حیدریه )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_251

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه : مشتریان بیمه زندگی خاورمیانه شهرستان تربت حیدریه ) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان بیمه زندگی خاورمیانه شهرستان تربت حیدریه در سال ۱۴۰۱ بوده است . با توجه به نامحدود بودن نمونه پژوهش تعداد ۳۸۶ پرسشنامه توزیع گردید. به منظور جمع آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه های کیفیت ریتا و همکاران (۲۰۱۹)؛ رضایت مشتری سروکوال (۲۰۰۷) و مشتریگرایی حاجت (۲۰۰۲) استفاده شد. جهت توصیف دادهها در نرم افزار SPSS از جداول توزیع فراوانی ، نمودار دایرهای، میله ای و شکسته و شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین ، انحراف معیار، واریانس ، مینیمم و ماکسیمم استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت مشتری تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رفتار شهروندی را میانجی گری می کند.

Authors

مائده خرم شاهی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه