شناسایی و ساختاردهی ایده های افزایش درآمدهای غیرشهریه ای از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با استفاده از مدل دیمتل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_304

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

موضوع درآمدهای غیر شهریه ای در دانشگاه آزاد به علت عدم دریافت هرگونه اعتبار دولتی در این دانشگاه و وابستگی صرف به شهریه دانشجویان یکی از موضوعات مطرح می باشد . دانشگاه آزاد استان همدان نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره یکی از مسایل پیش روی مدیران می باشد . بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و ساختاردهی ایده های افزایش درآمدهای غیرشهریه ای از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با استفاده از مدل دیمتل انجام شد. به لحاظ روش شناختی هدف این پژوهش کاربردی بوده و از نظر ماهیت کیفی و از لحاظ روش، توصیفی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بودند از کلیه خبرگان واعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد که روش نمونه گیری تحقیق جهت بخش کیفی از روش هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق از طریق پرسشنامه باز و مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش دیمتل و تاپسیس استفاده شد و از طریق نرم افزار BT Dematel Solver و تاپسیس سلور انجام گردید. نتایج نشان داد در بخش تکنیک دیمتل اجاره اماکن دانشگاه از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است و علی محسوب می شود و آموزشی و پژوهشی ، گردشگری، سرمایه گذاری و صنعت و کشاورزی در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار دارند و معلول محسوب می گردندو در بخش رتبه بندی و تحلیل تاپسیس سرمایه گذاری رتبه اول، گردشگری رتبه دوم، صنعت و کشاورزی رتبه سوم، آموزش و پژوهش رتبه چهارم و در آخر اجاره اماکن رتبه پنجم را کسب کرده اند.

Keywords:

ایده های افزایش درآمدهای غیرشهریه ای , دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

Authors

پروانه چایانی

کارشناسی ارشد، مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

جواد نیک نفس

استادیار، گروه مدیریت ، واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران