بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-15-78_007

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1402

Abstract:

عناب با نام علمی Ziziphus jujuba Mill از خانواده رامناسه بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران است. هسته عناب حاوی ترکیب روغنی با ارزش تغذیه ای بالا بوده که غنی از ترکیبات مختلف است.در این تحقیق پاره ای از خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب مورد بررسی قرار گرفت.در مرحله اول روغن هسته عناب توسط حلال هگزان در دمای محیط به روش غرقابی استخراج شد.درصد روغن موجود در روغن هسته عناب اندازهگیری شد.سپس خصوصیات فیزیکی شیمیایی(رنگ،ضریب شکست،نقطه ذوب،شاخص های یدی،اسیدی،صابونی،پراکسید و شاخص تیوباربیتوریک اسید(TBA))،ترکیب اسیدهای چرب،اندیس های تغذیه ای(ω۳، ω۶، SFA،PUFA )،مقدار توکوفرول و استرول موجود در روغن هسته عناب مورد بررسی قرار گرفت.طبق نتایج به دست آمده:مقدار روغن ۹/۸ درصد، اندیس رنگ قرمزی / زردی(۴۷۰۵/۱۴)،ضریب شکست(nD ۴۶۷/۱) و نقطه ذوب(۴۲/۰ ± ۸/۳)،عدد یدی (۸۷/۳ ± ۷۱/۶۰ گرم I۲ بر ۱۰۰ گرم روغن)،عدد اسیدی(۰۵۲/۰ ± ۵۸۵۵ /۴ میلی گرم پتاس برگرم روغن) عدد صابونی (۲۸۱/۶ ± ۵۳۸۵/۱۰۰ میلی گرم پتاس بر گرم روغن)،عدد پراکسید(بسیار ناچیز) و شاخص تیوباربیتوریک اسید(بسیار ناچیز) بود.هم چنین روغن هسته عناب دارای ۳/۴۷ درصد اولئیک اسید و ۶/۳۲ درصد لینولئیک اسید بوده و از جهت خواص تغذیه ای و پایداری، روغن مناسبی است.اندیس های تغذیه ای ω۳ و ω۶ به ترتیب ۸۳۴/۲ درصد،۷۵۷/۳۴درصد و SFA ۴۴/۱۳ درصد، PUFA ۵۵/۸۶ درصد بود. روغن هسته عناب مورد مطالعه حاوی ۵۵/ ۹۳۵ پی پی ام آلفا توکوفرول،۸۲/۷ پی پی ام بتا و گاما توکوفرول و نیز ایزومر دلتا ۴۵/۴ پی پی ام و میزان استرول کل ۸/۲۳۳۰ پی پی ام بود؛بنابراین از جهت خواص پایداری و تغذیه ای روغنی مناسب تشخیص داده شد.

Keywords:

Authors

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشجو