رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با کیفیت خواب و کیفیت زندگی در دوچرخه سواران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_070

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

بررسی ها نشان میدهند که ترکیب بدنی به ماهیت ورزش، کیفیت زندگی و کیفیت خواب وابسته است بنابراین توصیف رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با شاخص های آنتروپومتریکی ورزشکاران می تواند اطلاعات بیشتری در این زمینه به مربیان و ورزشکاران دهد. بنابراین تحقیق حاضر با بررسی رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با کیفیت خواب و کیفیت زندگی در دوچرخه سواران انجام شد. روشها: در این مطالعه کاربردی و از نوع نیمه تجربی، تعداد ۲۰ نفر دوچرخه سوار رشته جاده و ۲۰ نفر دوچرخه سوار رشته کوهستان (سن ۱۸-۲۴ سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت خواب و کیفیت زندگی آزمودنی ها از پرسش نامه کیفیت خواب پترزبورگ، کیفیت زندگی ۳۶ سوالی استفاده شد. شاخص توده بدنی با استفاده از تقسیم وزن بر مجذور قد و نسبت دور کمر به لگن برای شاخص WHR استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ۰/۰۵ در نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین کیفیت خواب، کیفیت زندگی، شاخص توده بدنی و WHR در دوچرخه سواران رشته کوهستان و جاده وجود نداشت (۰/۰۵≥P). اما رابطه معنی دار و مثبتی بین کیفیت زندگی با BMI دوچرخه سواران کوهستان (۰/۰۲=P) و جاده (۰/۰۱۸=P)؛ همچنین رابطه معنی دار و منفی بین نمره کیفیت خواب و BMI در ورزشکاران رشته کوهستان (۰/۰۴=P) و جاده (۰/۰۳=P) وجود دارد وجود دارد. اما ارتباط معنی داری در کیفیت خواب با WHR در رشته کوهستان (۰/۰۵۱=P) و جاده (۰/۰۶=P) وجود نداشت. همچنین رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی با WHR در رشته کوهستان (۰/۰۶۷=P) و جاده (۰/۱۲=P) وجود نداشت. نتیجه گیری: به نظر میرسد شاخص های آنتروپومتریکی بیشتر تحت تاثیر کیفیت زندگی قرار می گیرند؛ به عبارتی با توجه به اینکه پرسش نامه کیفیت خواب به طور مقطعی و در طول یک هفته گزارش فرد از کیفیت خواب را بررسی می کند ارتباط کمتری با تغییرات مهم تن سنجی که نیازمند تغییر در سبک زندگی طولانی مدت هستند دارد.

Authors

نرجس فولادی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ موسسه غیرانتفاعی زند شیراز، شیراز، ایران

سیدعلی حسینی

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

زهرا مصلی نژاد

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

محمدجواد کشاورز

دکترای مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج،ایران