ایجاد و توسعه پلاتهای آزمایشی آلوده به Fusarium oxysporum f.sp lentis قارچ عامل پژمردگی عدس، برای شناسایی منابع مقاومت در ژرم پلاسمهای بین المللی و پیشرفته

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DPCJ-1-1_007

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1402

Abstract:

قارچ Fusarium oxysporumf.sp. lentis از عوامل بیماریزای ریشه و ساقه عدس است که در تمام مراحل رشدی گیاه، اعم از جوانه زنی بذر، گیاهچه و گیاه کامل به میزبان حمله می کند و باعث پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پژمردگی و پوسیدگی ریشه و ساقه می شود. در این تحقیق به منظور شناسایی منابع مقاومت به قارچ F. oxysporum f.sp. lentis عامل پژمردگی و زردی عدس، در ابتدا یک پلات آزمایشی آلوده(Sick plot) درایستگاه تحقیقات دیم سرارود (کرمانشاه)ایجاد گردید. جهت تداوم و توسعه آلودگی در پلات آزمایشی، مقادیر زیادی از بوته های آلوده و دارای علائم بیماری پژمردگی، پس از خرد شدن به قطعات کوچک، بطور یکنواخت در تمام سطح پلات پخش گردیدند و بوسیله دیسک بطور یکنواخت با خاک مزرعه مخلوط گردیدند. همچنین از کشت جدایه های خالص شده فوزاریوم و تکثیر آنها بروی دانه های گندم اتوکلاو شده و مخلوط ماسه و آرد ذرت برای آلودگی بیشتر پلات استفاده گردید. تعداد ۴۴ ژرم پلاسم بین المللی و پیشرفته عدس همراه با یک شاهد حساس در طول سالهای زراعی۹۶-۱۳۹۳ در پلات آلوده مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از کاشت و مشاهده علائم بیماری، ارزیابی لاینها در سه مرحله با استفاده از مقیاس نمره ای (۵-۱)، ۱- مقاوم دارای۱/۰ تا ۲۰% آلودگی، ۲- نسبتا"مقاوم ۱/۲۰ تا ۴۰% آلودگی، ۳- نسبتا" حساس ۱/۴۰ تا ۶۰% آلودگی، ۴-حساس ۱/۶۰ تا ۸۰% آلودگی، ۵-خیلی حساس ۱/۸۰ تا ۱۰۰ آلودگی انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که ۱۹ لاین مقاوم(Resistant) ، ۱۲ لاین نسبتا" مقاوم (Moderatly Resistant)، ۷ لاین نسبتا" حساس (Moderatly Susceptible)، ۶ لاین حساس (Susceptible) و رقم شاهد نیز خیلی حساس (Highly Susceptible) بود. واکنش نسبتا" متفاوت لاینهای مورد آزمایش در مناطق مورد آزمایش، دلالت بر تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ عامل بیماری پ‍ژمردگی نخود دارد.

Keywords:

عدس , بیماری پژمردگی , Fusarium oxysporum f.sp. lentis , منابع مقاومت

Authors

فرشید محمودی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت دیم سرارود، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

بهروز فتاحی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت دیم سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران