ارزیابی بعد تاب آوری نهادی-سازمانی شبکه حمل ونقل درون شهری؛ مطالعه موردی شهر سنندج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF04_051

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1402

Abstract:

راهبردهای مبتنی بر تاب آوری به دنبال خلق ساختارهایی است تا ظرفیت مانایی و بازیابی آن ساختارها را تضمین کند؛ زیرا تاب آوری رویکردی است که در آن ظرفیت تحمل پذیری و پایداری شرایط در برابر حوادث، تهدیدها و چالش ها ارزیابی می شود. شهری تاب آوری نهادی-سازمانی به عنوان یکی از ابعاد تاب آوری در هنگام بروز بحران های طبیعی در حوزه شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تاب آوری نهادی در حوزه شبکه حمل ونقل شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به ارزیابی بعد تاب آوری نهادی سازمانی شبکه حمل ونقل درون شهری شهر سنندج پرداخته شد. پژوهش حاضر ازنظر نوع و ماهیت کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان، پژوهشگران و نخبگان حوزه مدیریت شهری می باشند، حجم نمونه نیز بر اساس حداقل حدنصاب تحقیقات توصیفی برابر ۱۰۰ نفر و روش نمونه گیری نیز به صورت منظم و سیستماتیک می باشد. ر تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی تست تک نمونه ای استفاده گردیده است. نتایج آزمون نشان می دهد مجموع کلیه گویه های بعد تاب آوری نهادی-سازمانی برابر ۲.۴۳ و پایین تر از میانگین مفروض ۳ بوده است و این موضوع نشان دهنده وضعیت نامناسب تاب آوری نهادی-سازمانی شبکه حمل ونقل درون شهری شهر سنندج در وضع موجود است. در راستای تاب آور نمودن شبکه حمل ونقل درون شهری شناسایی نقاط ضعف و برطرف نمودن آن ها از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردار است.

Keywords:

تاب آوری نهادی-سازمانی , شبکه حمل ونقل درون شهری , سنندج

Authors

فرهادی میمنت آبادی

رییس شورای شهر سنندج

سید انور رشیدی

شهردار سنندج

حمید خضری

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر سنندج