رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با میل به ترک شغل نیروهای دانشگر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORMR-7-2_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با میل به ترک شغل نیروهای دانشگر شرکت ملی حفاری ایران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش در طبقه پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانش محور سازمان ملی و حفاری اهواز می باشد که از طریق نمونه گیری به شکل هدفمند تعداد ۱۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و از طریق پرسشنامه عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با ترک شغل نیروهای دانشگر داده های موردنظر پژوهشگر جمع آوری شده اند. پس از گردآوری داده ها همبستگی متغیرهای مستقل یعنی عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادارک شده با متغیر وابسته ترک نیروهای دانشگر مورد بررسی قرار گرفت و رابطه و تاثیر آنها در طول تحقیق مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پیش بین در پژوهش حاضر با میل به ترک شغل با هر دو روش رگرسیون به روش مکرر و رگرسیون به روش گام به گام همبستگی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل از رگرسیون به روش گام به گام، از میان متغیرهای پیش بین میل به ترک شغل به ترتیب متغیرهای عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، پیش بینی کننده برای میل به ترک شغل هست.

Keywords:

organizational justice , perceived organizational support , Leaving job , knowledge workers , واژگان کلیدی: "عدالت سازمانی , حمایت سازمانی ادراک شده , ترک شغل , نیروهای دانشگر

Authors

سکینه شاهی

faculty member of Shahid Chamran university of Ahvaz

سعید اندرز

MSc Graduate - Human Resources Education and Improvement - Shahid Chamran University of Ahvaz

کمال اندرز

training managment student

مجتبی یاسینی

MSc Graduate - Human Resources Education and Improvement - Shahid Chamran University of Ahvaz

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D. )۱۹۸۶( "Perceived ...
 • Nadiri H., Cem T. (۲۰۱۰) "An Investigation of the role ...
 • Staffel back B. (۲۰۰۸) "Turnover intention", Human Resource Management, ۱۸: ...
 • Joseph D., Ng K. Y., Koh C., Ang S. (۲۰۰۷) ...
 • Ongor H. (۲۰۰۷) "A review of the literature on employee ...
 • Price J. L. (۱۹۷۷) The study of turnover (۱st ed.), ...
 • Abelson M. A. (۱۹۸۷) "Examination of avoidable and unavoidable turnover", ...
 • Robbins S. P.(۲۰۰۱) "Organizational behavior", Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ ...
 • Lambert, E. G., Hogan, N. L., Juang, S., Elechi, O. ...
 • Ryan, A. (۱۹۹۳) Justice, Oxford, England: Oxford University Press ...
 • Gatien B. (۲۰۱۰) "An investigation into the relationship between perceptions ...
 • Ryan A. (۱۹۹۳) Justice, Oxford, England: Oxford University Press, ...
 • Greenberg J., Colquitt J. A. (۲۰۰۵) Handbook of organizational justice, ...
 • Niehoff B. P., Moorman R. H. (۱۹۹۳) "Justice as a ...
 • Homans G. C. (۱۹۶۱) "Social behavior: Its elementary forms", London, ...
 • Thibaut J. W., Walker L. (۱۹۷۵) "Procedural Justice. Mahwah", NJ, ...
 • Konovsky M. A. (۲۰۰۰) "Understanding procedural justice and its impact ...
 • Greenberg J., Colquitt J. A. (۲۰۰۵) "Handbook of organizational justice", ...
 • Stall worth L. (۲۰۰۴) "Antecedents and consequences of organizational commitment ...
 • Fuqua D. R., Worley J. A., Hellman C. M. (۲۰۰۹) ...
 • قاضی زاده م. (۱۳۷۲) « چرا کارکنان سازمان را ترک ...
 • Eific, A. M. (۲۰۱۲) Psychotherapy and counseling of job security, ...
 • Korsgaard M. A., Robertson L. (۱۹۹۵) "Procedural justice in performance ...
 • Porter E., Polster M. (۲۰۱۲) "Organizational justice & Turnover intention ...
 • Elovainio M. (۲۰۰۴) "Job decision latitude, organizational justice and health, ...
 • مشیری ک.، آقایی ن.، پورسلطانی زرندی ح.، قربانی م. )۱۳۹۳) ...
 • سید جوادین ر.، مهدی فراحی م.، طاهری عطار غ. (۱۳۶۷) ...
 • Eificn, A. M. (۲۰۱۲) "Psychotherapy and counseling of job security, ...
 • پیریایی ص.(۱۳۹۳) اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی ...
 • حسین زاده ی. (۱۳۸۶) «عدالت سازمانی»، ماهنامه علمی آموزش تدبیر، ...
 • Blau P. M. (۱۹۶۴) Exchange and power in social life, ...
 • Rhoades L., Eisenberger R. (۲۰۰۲) "Perceived organizational support: A review ...
 • امیری ب. (۱۳۹۰) «بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده ...
 • فریفته م. (۱۳۹۰) «بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده با ...
 • Garber C., Tekleab A. G. (۲۰۰۹) "Perceived organizational support: A ...
 • Allen D. G., Shore L. M., Griffen R. W. (۲۰۰۳) ...
 • زنگانه م.، زنگانه ط.، کاظمی ح.، فیض آبادی ح. (۱۳۹۵) ...
 • قاسم پورگنجی ف.، آهنچیان م. (۱۳۹۵) «تاثیر ادراک از بافت ...
 • نمایش کامل مراجع