بررسی ارتباط میان قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) با استفاده از تکنیک AHP فازی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORMR-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های سیستم های اطلاعاتی شرکت ها شامل سه دسته قابلیت های داخل به خارج، قابلیت های خارج به داخل و قابلیت های پوشا است. بررسی ها نشان می دهد که این قابلیت ها، توانایی شرکت ها برای ارائه عملکردی بهتر را ارتقا می بخشد و برخورداری آن ها را از موقعیت رقابتی فراهم می کند. با توجه به اهمیت نقش های مختلف این قابلیت ها در عملکرد شرکت ها، همواره این سوال مطرح است که کدامیک از این قابلیت ها بر موفقیت عملکرد شرکت ها موثرند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ((FAHP، رابطه میان این قابلیت ها و عملکرد شرکت ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد. به دلیل تعدد شاخص ها، چندگانگی قابلیت ها، پیچیدگی تصمیم گیری ها، برخورد مناسب و علمی با ابهام و عدم اطمینان ذاتی این گونه بررسی ها از روش FAHP بهره گرفته اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از میان شاخص های مختلف، بازده فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته به عنوان معیارهای کلیدی عملکرد شرکت بوده و از میان سه نوع قابلیت های سیستم های اطلاعاتی، قابلیت های سیستم-های اطلاعاتی داخل به خارج محرک مهم تری برای بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، قابلیت های داخلی شرکت در پاسخ به بازار، نسبت به قابلیت های خارجی یا برونگرا از اهمیت بیشتری در جهت ارتقای عملکرد شرکت ها برخوردار می باشند.

Keywords:

Resource based attitude , Information systems capabilities , in-out capabilities , fuzzy analytic hierarchy process , دیدگاه مبتنی بر منابع , قابلیت های سیستم های اطلاعاتی , قابلیت های سیستم های اطلاعاتی داخل به خارج , فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی