بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمالگرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE06_401

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

سنین نوجوانی از مهمترین دوره های رشدی در طول زندگی است و سلامت روان در این دوره سنی از اهمیت به سزایی برخوردار است . اضطراب امتحان از شایع ترین ناهنجاری های روانی در دوره نوجوانی به شمار می آید و بر اساس نظری از جمله رفتارهای روانشناختی که در کنار این هیجان بروز پیدا می کند و به عنوان عامل زمینه ساز این اختلال به حساب می آید کمال گرایی است ، با توجه به شواهد نقش سلامت روان در دوران نوجوانی در آینده تحصیلی و شغلی این افراد بسیار پر رنگ است .هدف پژوهش حاضرسنجش اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمال گرایی و سوگیری توجه دختران دبیرستانی دارای اضطراب امتحان بوده است ..پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون پیش آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بوده است . که نوع نمونه گیری درمرحله انتخاب به صورت داوطلبانه تعداد ۲۶ نفر از میان دانش آموزانی که حداقل نمره ۳۷ را از پرسشنامه اضطراب امتحاناهواز)ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۴ ( کسب کرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش اصلاح سوگیریشناختی) ۱۳ نفر( یک گروه کنترل) ۱۳ نفر( جایگزین شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون هر دو گروه پرسشنامه های مربوط بهمتغیرهای پژوهش را تکمیل کردند، سپس گروه آزمایش اصلاح سوگیری شناختی هشت جلسه ۲۰ دقیقه ای طی یک ماه وبه صورت هر هفته دو جلسه، به انجام تکلیف اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر وب به وسیله آزمایه پروب دات پرداختند ، وگروه کنترل )انتظار( تحت تاثیر هیچ مداخله ای قرار نگرفت و بعد از طی دوره از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برایسنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ها اضطراب امتحان اهواز)ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۴ (، پرسشنامه کمال گرایی هویتو فلت بهره برده شدجهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش حاضرگویای این بوده است که تکلیف اصلاح سوگیری شناختی در کاهش کمال گرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختر دبیرستانیموثر است .

Authors

فریبا چراغی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

علی پاکیزه

دکتری روانشناسی شخصیت ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

یوسف دهقانی

دکتری روانشناسی تربیتی ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر