بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE06_402

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

سنین نوجوانی از مهمترین دوره های رشدی در طول زندگی است و سلامت روان در این دوره سنی از اهمیت به سزایی برخوردار است . اضطراب امتحان از شایع ترین ناهنجاری های روانی در دوره نوجوانی به شمار می آید و بر اساس نظری از جمله رفتارهای روانشناختی که در کنار این هیجان بروز پیدا می کند و به عنوان عامل زمینه ساز این اختلال به حساب می آید کمال گرایی است ، با توجه به شواهد نقش سلامت روان در دوران نوجوانی در آینده تحصیلی و شغلی این افراد بسیار پر رنگ است .هدف پژوهش حاضرسنجش اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دختران دبیرستانی دارای اضطراب امتحان بوده است ..پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون پیش آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بوده است . که نوع نمونه گیری در مرحله انتخاب به صورت داوطلبانه تعداد ۲۶نفر از میان دانش آموزانی که حداقل نمره ۳۷ را از پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز(ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۴) کسب کرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش پذیرش و تعهد (۱۳ نفر) یک گروه کنترل(۱۳ نفر) جایگزین شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون هر دو گروه پرسشنامه های مربوط به متغیرهای پژوهش را تکمیل کردند، سپس گروه آزمایش تحت درمان مداخله پذیرشو تعهد به تعداد هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای و گروه کنترل )انتظار( تحت تاثیر هیچ مداخله ای قرار نگرفت و بعد از طی دوره از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ها اضطراب امتحان اهواز)ابوالقاسمی و همکاران،۱۳۷۴ (، پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت بهره برده شدجهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزارspss استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر گویای این بوده است که درمان پذیرش و تعهد در کاهش کمال گرایی و اضطرابامتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی موثر است

Keywords:

درمان پذیرش و تعهد , اضطراب امتحان , کمال گرایی

Authors

فریبا چراغی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

علی پاکیزه

دکتری روانشناسی شخصیت ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

یوسف دهقانی

دکتری روانشناسی تربیتی ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر