تاثیر اعتقادات دینی مادر بر انگیزه و میزان یادگیری دانش آموزان در درس عربی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_447

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتقادات دینی مادر بر انگیزه و میزان یادگیری دانش آموزان در درس عربی می باشد. روش پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی - همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی است . جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم دبیرستان نمونه دخترانه حضرت زینب (س) شهر اهرم (دانش آموز دختر و مادران آن ها جهت بررسی اعتقادات دینی ) در نظر گرفته شده است ، و ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه و از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه آماری استفادهشده است . برای تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزارهای SPSSوPLS استفادهشده است . در ابتدا متغیرها و شاخص های آنها با استفاده آزمون تی مورد آزمون قرار گرفت و همچنین رابطه بین متغیرها از طریق ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده از نرم افزار PLSمعادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسب برخوردار است . نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتقادات دینی مادر بر انگیزه و میزان یادگیری دانش آموزان در درس عربی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انگیزه رابطه بین اعتقادات دینی مادر و میزان یادگیری دانش آموزان در درس عربی را میانجی گری می کند.

Authors

سحر انصاری

کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ایران.