اثربخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-16-61_009

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: مطابق پژوهشهای انجام شده بیش از ۹۰% کودکان کم شنوا از والدین شنوا متولد می شوند. وجود چنین کودکی تمام افراد خانواده به ویژه مادر را در شرایط بدی قرار می دهد، چون این مادر است که بیشترین ارتباط را با کودک برقرار می کند. پس بیشترین بار مشکل را بر دوش خواهد کشید و بیشترین رنج را او می برد تا درک و احساس خود را تغییر دهد. برای مادر مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن، ترس از بدتر شدن وضع کودک حین بزرگ شدن است. اینکه چگونه برای کودک کم شنوای او امکان خواهد داشت که بدون غلبه بر مسئله کم شنوایی بزرگ شود و زندگی شاد و کاملی داشته باشد، ممکن است امیدها فرو بریزد بدون اینکه چیز دیگری جایگزین آن شود. یکی از ریشه های آسیب پذیری در افراد، بی معنایی و بی هدفی آنهاست. انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می شود، و یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبه روست، این فرصت را یافته است که به عالی ترین ارزشها و ژرف ترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوه گاه وجودی انسان است و آنچه که اهمیت بسیار دارد، شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه ای که این رنج را به دوش می کشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه و گمارش تصادفی، پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پیگیری اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مادران کودکان کم شنوا شهرستان کرج و از بین مادران دانش آموزان مدرسه استثنایی شهداء انتخاب شد. اعضای نمونه از طریق نمونه گیری در دسترس و بر مبنای داوطلب بودن آزمودنی، با استفاده از تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش ( ۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) تقسیم شدند. اعضای هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر اساس مقیاس کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض «مداخله معنادرمانی گروهی» در قالب ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری به منظور محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون t و تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS پردازش شد. یافته ها: میانگین کیفیت زندگی در مادران کودکان کم شنوا، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده و تفاوت از لحاظ آماری معنادار است (۰۰۱/۰>). همچنین آزمون کوواریانس نشان داد در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط اختلاف معناداری بین دو گروه مورد مطالعه در مرحله پس آزمون وجود دارد (۰۰۱/۰p<، ۰۱/۰p<، ۰۱/۰p<). بدین معنا که معنادرمانی گروهی به ارتقاء کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا گروه مداخله در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط منجر شده است. اما در حیطه سلامت روابط اجتماعی، اختلاف معناداری بین دو گروه مورد مطالعه در مرحله پس آزمون مشاهده نشد (۱۱/۰p=). بدین معنا که معنادرمانی گروهی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا گروه مداخله به لحاظ سلامت روابط اجتماعی نداشته و دو گروه از وضعیت تقریبا یکسانی برخوردارند. بحث: در تبین یافته های پژوهش می توان گفت که آنچه انسان را از پای در می آورد رنجها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است و ناامیدی را به دنبال دارد. . انسان واکنش خود را در برابر رنجها و سختیهای ناخواسته، ولی پیش آمده براساس شرایط محیطی، خود انتخاب می کند. هنگامی که شرایط غیر قابل تغییر است، مانند داشتن فرزند کم شنوا، می توان نگرش و نحوه برخورد را آزادانه انتخاب کرد. طی این پژوهش افراد نمونه به این مسئله پی بردند که وجود فرزند کم شنوا و مشکلات ناشی از آن، آخر زندگی به شمار نمی رود، بلکه در زندگی کنونی خود می توانند از امکانات اطرافشان و از در کنار هم بودن لذت ببرند . با توجه به آموزشی که به آنها داده شد به این آگاهی رسیدند که اگرچه نمی توانند حوادث قطعی زندگی شان را تغییر دهند، اما می توانند یاد بگیرند روش مقابله با سختیهای زندگی شان را تغییر دهند و در مقابل رویدادهای رنج آور زندگی شان و محدود کننده ترین شرایط، واکنش مطلوبی نشان دهند. بنابراین در درد و رنج خود نیز معنای جدید یافته و توانستند چرایی زندگی خود را بیابند و چگونگی آن را بپذیرند. هم چنین می توان به تشابه و سنخیت این رویکرد درمانی با عقاید مذهبی کشور اشاره کرد. این باور که سختیها و بیماریها و مشکلات، مصلحت و حکمت الهی است و زندگی دنیا گذرگاهی است برای زندگی جاودانه آخرت، همیشه افراد مذهبی را مقاوم تر، صبورتر و امیدوارتر کرده است. امید به رحمت الهی از باورهای مذهبی مسلمانان است. می توان گفت رویکرد معنادرمانی گروهی توانسته است عقاید و باورهای مذهبی این گروه از مادران را زنده و تقویت نماید. در نتیجه به نظر می رسد که گرایش به معنا راه آسان تر و مطلوب تری برای پذیرش تولد کودک کم شنوا است. همچنین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به معنای درد و رنج و حوادث ناخواسته مصیبت بار، باعث بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا در شرایط سخت مذکور می شود. لذا استفاده از این روش درمانی در سایر مادران دارای کودک کم شنوا توصیه می گردد.

Authors

Gita Movallali

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

zahra Tayebi ramin

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

Morteza Rezaee madani

آموزش و پرورش منطقه ۲ البرز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aslani, L. , Azkhosh, M. , Movallali, G. , Younesi, ...
 • Corsini, D. W. (۲۰۰۰). Current Psychotherapies. Printed in: Francel, U. ...
 • Jaarsma, T. A. , Pool, G. , Rachor, A. V. ...
 • Kang, K. , Jea, I. M. , Hee-su, K. , ...
 • Lantz, J. (۲۰۰۶). Resistance in Family Logo therapy. Contemn Porary ...
 • Lukas, E. & Zwang Hirsch, B. (۲۰۰۲). Logotherapy. In: Kaslow, ...
 • Mallers, M. C. , Almeida, D. M. , Neupert, Sh. ...
 • Najm Abadi, H. & Kahrizi, K. (۲۰۰۵). Hearing loss genetics. ...
 • Rebecca, P. & Jiaqing, O. (۲۰۱۱). Association Between Caregiving , ...
 • Schenel, T. & Becker, P. (۲۰۰۶). Personality and Meaning in ...
 • افخم رضایی، ز.، تبریزی، م. و شفیع آبادی، ع. (۱۳۸۷). ...
 • پرند، ا. و موللی، گ. (۱۳۹۰). تاثیر اموطش مدیریت استرس ...
 • رسولی، ل. و برجعلی، ا. (۱۳۹۰). اثربخشی معنادرمانی به شیوه ...
 • رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران [مقاله ژورنالی]
 • فخار ف.، نوابی نژاد، ش. و فروغان، م. (۱۳۸۷). تاثیر ...
 • فرانکل، و. (۱۳۸۵). انسان در جستجوی معنا. ترجمه نهضت صالحین ...
 • موللی، گ. (۱۳۸۷). سلامت روان در مادران کودکان ناشنوا. مجله ...
 • موللی، گ. و نعمتی، ش. (۱۳۸۸). مشکلات فراروی والدین در ...
 • نجات، س. و همکاران (۱۳۸۵). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی ...
 • نمایش کامل مراجع