ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAPES-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

به طور کلی یکی از مسائل اساسی که دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پرورشی کشور با آن مواجه هستند همانا فقدان سیستم های منسجم ارزیابی است. در حقیقت فقدان روشهای استراتژیک ارزیابی دانشگاه ها موجب ابهام عملکردی آنها گردیده است . نتایج این ابهام، موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی بر اساس شاخص ها گردیده است .هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی می باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از متخصصان برنامه درسی و آینده پژوهی انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکتکننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با کمک نرم افزار ۱۲MAXQDA در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از ۲۲ مقوله کلی است که این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: موانع، استراتژی ها و پیامدها تحلیل کرده است.

Authors

مهدی کشاورزی

استادیار مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر،ایرانشهر،ایران