بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGE-6-1_002

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

در سال های اخیر، نگرانی های رو به رشد بین ا لمللی در مورد پایدا ری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا، همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد، هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی نوآوری در ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) بوده است. با توجه به اینکه تعداد شرکتهای گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) که محصولات سبز را توسعه میدهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف کنندگان (مشتریان) علاقه فزایندهای به این محصولات نشان داده اند. بنابراین، شناخت ویژگی های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل موثر بر قیمت و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانالهای فروش و ابزارهای تبلیغاتی (Ps۴ بازاریابی سبز) برای شرکتهایی که قصد طراحی، توسعه و بازا ریابی را دارند بسیا ر مفید خواهد بود. محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازا ریابی سبز، از یک سو، تولید پاکتر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدا ر را از طریق بازا ریابی موفق آنها تقویت میکند. این مطالعه از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده می کند به طور خاص، این مقاله به تجزیه و تحلیل: ۱) تعا ریف غالب بازا ریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان، ۲) مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازا ریابی سبز، و ۳) ویژگی های عناصر آمیخته بازا ریابی سبز پرداخته است. پس از جستجوی نشریات دانشگاهی در سه پایگاه داده (ابسکو، اسکوپوس و وب علم) و انتخاب نشریات بر اساس ارتباط آنها با اهداف ذکر شده، ۱۱۴ مطالعه در بررسی گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که تعریف بازا ریابی سبز در طول زمان با توجه به ارتباط رو به رشد پایدا ری محیطی تغییر کرده است. با توجه به استراتژی بازا ریابی سبز، چندین راه برای تقسیم بندی مصرف کنندگان شناسایی شده است. مطالعات در ارتباط بیشتر با موقعیتیابی برند سبز به جای موقعیتیابی محصول سبز، همگرا هستند و بسیا ری از آنها آن را شانسی برای تمایز میدانند. با اشاره به آمیخته بازا ریابی سبز، نتایج نشان می دهد که: انواع بسیا ری از محصولات سبز وجود دارد. و به این ترتیب، پیامدهای مهمی برای مدیران صنعت گردشگری، محققان و دانشجویان دارد.

Authors

شهرام رفیعی نائینی

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران

آتنا حرفه گر

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران

میترا حسین پورشرف شاد

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران

محبوبه جرجانی

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران