تعلیم و تربیت اسلامی در نوشته های علی احمد باکثیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_487

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

علی احمد باکثیر یکی از شاعران و ادیبان معاصر، و از پیشگامان در عرصه شعر نو به شمار می آید کهعلاوه بر گرایش اسلامی در آثارش، دغدغه اصلی و مورد توجه وی ملی گرایی و مسائل مربوط به آنمی باشد. شهرت او در زمینه نمایشنامه منظوم و منتور و رمان بوده که تعهد وی به جهان بینی اسلامی وملی گرایی عربی او را در میان ادیبان معاصر از جایگاه ویژه ای برخوردار نموده است. آثار باکثیر، بردو محور عمده پی ریزی شده است: تفکر اسلامی و ملی گرایی که نشان دهنده ی تعهد او نسبت به مردممی باشد. باکثیر ادیبی است که مبارزه و تعهد با زندگی و هنرش پیوندی ناگسستنی دارد. وی در آثارهنری خود نگاهی عمیق به حقایق دارد که پیام اساسی آن» آگاهی دادن به مردم است. در آثار وی مفاهیماسلامی همچون ایمان به خدا، قضا و قدر، قرآن، عبادات، توجه به اخلاق اسلامی، مبارزه با انحرافاتدینی دیده می شود. او با انتشار آثارش توانست جای خود را در میان شعرا و ادبای عرب پیدا کند، ومحبوبیت خود را در میان مردم عرب سرعت بخشد. باکثیر از طریق تعلیم و تربیت اسلامی در اشعارشتوانست آموزه های اسلامی را در بین مخاطبانش رواج داده و آنان را به سمت روش صحیح زندگیسوق د هد.

Keywords:

Authors

حمیدرضا عبدالمحمدی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران