بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با عزت نفس در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سمنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_1372

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

نیاز انسان به دین امری انکار ناپذیر است و قدمتی به طول عمر بشر دارد. زیرا انسان از همان بدو تولد و آغاز زندگی , نیازمند به حامی مقتدر و تکیه گاهی نیرومند است . موضوع دین , توسط بسیاری از محققان همچون جیمز, فروید, یونگ و دیگران مورد بررسی قرارگرفته است و پس از آن محققانی نظیر آلپورت به تبیین و بررسی مذهب پرداخته اند.هدف از این پژوهش تعیین رابطه ی جهت گیری مذهبی با عزت نفس در دانشجو معلمان پردیس الزهرا و پردیس شهید رجایی شهر سمنان بوده است . روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده است . جامعه آماری پژوهش ، دانشجو معلمان پردیس الزهرا و شهید رجایی شهر سمنان و روش نمونه گیری نمونه گیری در دسترس بوده است . به همین منظور از بین دانشجو معلمان دختر و پسر، نمونه ای به حجم ۱۹۰ نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت و عزت نفس کوپر اسمیت بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار spss با روش های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ، تی تک متغیره، تی مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۱) بین جهت گیری مذهبی با عزت نفس رابطه معنادار وجود ندارد. ۲ ) تفاوت معناداری بین عزت نفس دانشجو معلمان دختر و پسر وجود ندارد. ۳) تفاوت معناداری بین جهت گیری مذهبی دانشجو معلمان مجرد و متاهل وجود ندارد .۴) تفاوت معناداری بین عزت نفس رشته های مختلف وجود ندارد. ۵) جهت گیری مذهبی بر عزت نفس دانشجو معلمان تاثیر معنا داری ندارد.

Authors

نیلوفر بزی

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد گرگاناداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان، آموزشگاه شاهد

علیرضا بزی

کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد آزادشهر۲اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان، آموزشگاه استرآبادی