جرم شناسی خشونت جنسی علیه زنان

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-5-21_006

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402

Abstract:

طرح مسئله: یکی از اقسام خشونت که ب هدلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جر مشناسی از میزان رشد روزافزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حکایت دارد. روش: این مطالعه با روش کتابخان های انجام شده است و هدف از آن، تحلیل جر مشناختی خشونت علیه زنان و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این نوع خشونت م یباشد. یافت هها: بررسی موضوع نشان داد که رضایت بز هدیده، در وقوع و سختی پیشگیری از خشونت جنسی تاثیر زیادی دارد و دولت و محاکم قضایی باید حقوق قانونی بز هدیدگان چنین جرایمی را مورد توجه ویژه قرار دهند. نتایج: پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان، در درجه نخست نیازمند فرهن گسازی و درک صحیح تفاوت »بز هدیدگی و بز هپذیری زنان « و در وهله دوم، نیازمند التزام دولتها به حمایت از زنان بز هدیده و تعامل بی نالمللی دولتهاست