بررسی رابطه هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC04_021

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر ارومیه انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف مطالعات کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر ارومیه تشکیل می داد (N=۱۲۷۶۴). برای نمونه گیری از روش خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی بار آن (۱۹۸۰)، پرسشنامه ی بی صداقتی تحصیلی مک کابی و تروینو (۱۹۹۷) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند (۱۹۹۲) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آژمون های آماری توصیفی و استنباطی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که بین هوش هیجانی و بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان ارتباط منفی (r=-۰/۵۶) و معنی داری وجود دارد. همچنین بین انگیزش تحصیلی و بی صداقتی تحصیلی (r=-۰/۳۹) نیز ارتباط منفی و معنی داری به دست آمد. نتایج این آزمون نشان داد که هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی می توانند ۰/۵۴- و ۰/۳۵- درصد از واریانس تغییرات بی صداقتی تحصیلی را تبیین نمایند. با توجه به این نتیجه به دست اندر کاران آموزشی پیشنهاد می شود که از راهبردهای هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی در جهت کاهش بی صداقتی دانش آموزان استفاده نمایند.