CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین خودپنداره جنسی و طرح واره جنسی با تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر گرگان

عنوان مقاله: رابطه بین خودپنداره جنسی و طرح واره جنسی با تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر گرگان
شناسه ملی مقاله: NPSC04_025
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه مزرئی نوده - کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، ایران
مهرداد رسولی - استاد مدعو گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران
الناز پوراحمدی - استادیار گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین خودپنداره جنسی و طرح واره جنسی با تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر گرگان است. از نظر ماهیت گردآوری اطلاعات و نوع روش تحقیق؛ توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نوع هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان متاهل ساکن شهر گرگان که به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند که ۴۱۰ نفر می باشند که تعداد ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه های استاندارد خودپنداره جنسی اسنل (۱۹۹۵)، طرح واره جنسی آندرسون و سیرانوسکی (۱۹۹۴) و تعارضات زناشویی ثنایی (۱۳۷۹) جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که بین خودپنداره جنسی مثبت با تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر گرگان رابطه منفی و معنادار و بین خودپنداره جنسی منفی با تعارضات زناشویی زنا متاهل شهر گرگان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از سویی مشخص شد که بین طرح واره جنسی با تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر گرگان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که ۷ درصد تغییرات تعارض زناشویی زنان متاهل شهر گرگان توسط تغییرات خودپنداره جنسی (مثبت و منفی) و ۱۳ درصد تغییرات تعارض زناشویی توسط تغییرات طرحواره های جنسی زنان متاهل شهر گرگان تبیین می شود.

کلمات کلیدی:
خودپنداره جنسی، طرح واره جنسی، تعارضات زناشویی، زنان متاهل، گرگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1848706/