تحلیل انتشار امواج تنش ناشی از محورهای مرکب عبوری در مخلوط های آسفالتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_048

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

تحلیل رفتار دینامیکی مخلوط آسفالتی یکی از بهترین روشها برای تخمین عمر روسازی می باشد. همچنین، در علممکانیک، برای شناخت رفتار دینامیکی مخلوط پیشنهاد شده است از روش تحلیل امواج و ارتعاشات استفاده شود. روشانجام این پژوهش به صورت آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه مولد ارتعاشات می باشد تا با انتشار دو و سه موج نیمسینوس با شتاب تعیین شده، موج تنشی وارد شده به روسازی آسفالتی را شبیه سازی کند. در این پژوهش ۵ سرعتمتفاوت و ۲ طرح اختلاط متراکم و متخلخل برای شناخت بهتر از پاسخ دینامیکی مخلوط آسفالتی به این ارتعاشاتمورد بررسی قرار گرفته شده است. دو پارامتر سرعت و درصد فضای خالی مخلوط به عنوان متغیر مستقل و نسبت بینحداکثر شتاب ثبت شده در پالس دوم و سوم به پالس اول به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که در بعضی سرعتها در بین امواج تداخل رخ داده است و این امواج یکدیگر را تشدید یا تسهیل می کنند. اینپدیده میتواند اثر بارگذاری یک محور سهگانه را از یک محور دوگانه در شرایطی مجموع وزن هر دو محورها یکسانباشد، بیشتر کند. در این پژوهش سرعت های ۶۰ و ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به عنوان سرعت بحرانی، بزرگترین ضرایبتشدید را ثبت کرده اند و مقدار آن در پالس سوم و در حالت کشش به عدد ۱/۸۸ رسیده است. همچنین درصد فضای خالی مخلوط بر روی تداخل امواج تاثیر می گذارد، بدین صورت که با افزایش درصد فضای خالی احتمال ایجاد تشدیددر امواج افزایش مییابد و با توجه به نتایج بدست آمده به ازای هر یک درصد افزایش در فضای خالی مخلوط، به صورتمیانگین ۰/۰۱۱ به نسبت شتاب ها اضافه کند. پیشنهاد می شود برای جلوگیری تشدید اثر بارگذاری از طرح اختلاط با دانه بندی متراکم استفاده شود.

Authors

محمد خادم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

علیرضا سرکار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – دانشکده عمران، معماری و هنر