لب خوانی و ادراک گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان در شهر تهران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-14-2_003

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1402

Abstract:

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی توانایی لب خوانی و ادراک گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان در شهر تهران و در سطوح مختلف گفتاری بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ۴۴ دانش آموز کم شنوا (۹ تا ۱۲ساله)، از دو مدرسه ویژه کم شنوایان شهر تهران (دخترانه و پسرانه)، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است که برای سنجش اطلاعات دموگرافیک نمونه ها، آزمون ادراک شنوایی APT، آزمون لب خوانی شماره ۲ سارا به دو شیوه بدون صدا و باصدا و آزمون تمایز گفتار SDS به دوشیوه بدون صدا و باصدا استفاده می شود. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های تی وابسته و مستقل استفاده شد.  یافته ها: لب خوانی و تمایز گفتار ۹۷٫۳ درصد دانش آموزان، در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشت و تنها ۶۷ درصد از آنان، ادراک شنوایی مسلطی داشتند (۰/۰۰۱>P). بین امتیازات آزمودنی ها در دو حالت بدون صدا و باصدای آزمون سارا (واج ها)، تفاوت معناداری وجود داشت (۰/۰۰۱>P)؛ اما بین امتیازات آزمودنیها در حالت بدون صدا و باصدای آزمون SDS (واژه ها) تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، در هیچ یک از آزمون های پژوهش، تفاوت معناداری بین دختران و پسران مشاهده نشد. نتیجه گیری: لب خوانی و ادراک گفتار، اولین شاخص روش آموزش شفاهی است. این شاخص در دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان در شهر تهران، وضعیت مناسبی نداشت. برای بررسی راه حل های مناسب، پژوهش های بیشتری لازم است.

Keywords:

Lip reading , Speech perception , Speech discrimination score test , Auditory perception test for the hearing impaired , Auditory perception test for the hearing impaired , Special schools for hearing impaired , آزمون ادراک شنیداری , آزمون تمایز شنیداری , ادراک گفتار , لب خوانی , مدارس ویژه کم شنوایان

Authors

Gita Movallali

Rehabilitation Research Center for Pediatric Neurology

Kamal Parhoun

, university of social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Na'eimeh Daneshmandan

Associate Professor of Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.