ارزیابی رفتار غیرارتجاعی سازه بر عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده اصطکاکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_038

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

میراگرهای جرمی تنظیم شونده اصطکاکی (FTMD) از جمله سیستمهای کنترل کننده غیرفعال هستند که برای کنترل ارتعاشات دینامیکی در سازهها نصب میشوند بطوریکه طراحی و عملکرد آنها علاوه بر جرم، سختی، میرایی و ضریب اصطکاک آنها، به رفتار سازه تحت زلزله وابسته میباشد. در این پژوهش، اثرات رفتار غیرارتجاعی سازه بر عملکرد FTMD در کنترل لرزه ای سازه بررسی میشود. برای نیل به این هدف، رفتار سازه یک درجه آزادی مجهزشده به FTMD با در نظر گرفتن رفتار غیرارتجاعی آن تحت رکوردهای زلزله ارزیابی شده است. ابتدا، صحت سنجی مدلسازی سازه یک درجه آزادی ارتجاعی مجهزشده به FTMD در نرم افزار OpenSees انجام شده است. سپس، عملکرد سیستم FTMD با ترکیب مختلف پارامترهای آن در سازه یک درجه آزادی با رفتار ارتجاعی و غیرارتجاعی تحت ۲ رکورد زلزله واقعی بررسی شده است. برای این منظور، نسبت جابهجایی سازه کنترل شده با FTMD به جابهجایی سازه کنترل نشده مقایسه میشود. همچنین در این ارزیابی، سازه یک درجه آزادی با دوره تناوب مختلف در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد رفتار غیرارتجاعی سازه بر عملکرد سیستم FTMD تاثیر گذار میباشد. بنابراین ضروری است رفتار غیرارتجاعی سازهها در طراحی یک سیستم FTMD لحاظ شود تا عملکرد FTMD در کنترل لرزه ای سازهها دچار اختلال نگردد.

Keywords:

میراگر جرمی تنظیم شونده اصطکاکی , کنترل غیرفعال , سازه یک درجه آزادی , رفتار غیرخطی , تحلیل لرزه ای .

Authors

فاطمه محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران–سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

محسن خطیبی نیا

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند

احسان محتشمی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند