مدل ارزیابی استقرار صنایع در پس کرانه بنادر به کمک AHP و )VIKORمطالعه موردی پس کرانه بندر شهید رجایی )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_200

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

موضوع استقرار صنایع در سالهای اخیر در دنیا از توجه و اهمیت بالایی برخوردار است . با توجه به معیارهایی از قبیل عوامل زیست محیطی ، زیرساخت و تاثیرات زیربنایی و عوامل طبیعی می توان نحوه استقرار صنایع سنگین در منطقه موردمطالعه را ارزیابی نمود. برای این کار می توان با استفاده از روشهایی همانند تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP و روش VIKOR در محیط GIS به این هدف رسید؛ لذا در مطالعه حاضر، ارزیابی از طرح اولیه و خامی از استقرار صنایع سنگین در پس کرانه بندر شهید رجایی به عنوان مطالعه موردی انجام گرفته شده است . در همین راستا، با استفاده مطالعات اسناد بالادستی و مطالعه منطقه موردنظر در هر یک از مراحل شامل تعیین معیارها با توجه به منطقه ، جمع آوری دادهها و اطلاعات و در نهایت تلفیق این اطلاعات و نقشه ها می تواند ما را به مکان بهینه صنایع هدایت نماید؛ لذا روش کار به صورت کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی خواهد بود. با توجه به روش ویکور که محیط نرم افزار GIS مکانهای قابل استقرار پس کرانه بندر شهید رجایی به چهار منطقه فرضی از ۱ تا ۴ بخش بندی گردیده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که مناسب ترین مناطق برای استقرار صنایع سنگین مکانهایی است که دسترسی به جادههای اصلی ، هموار بودن منطقه ، جهت باد غالب و دور بودن از مداخلات منطقه ای معیارهای تعیین کننده بوده است .

Authors

حسن اسدزاده

کارشناسی ارشد سواحل، بنادر و سازههای دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت تهران

ناصر شابختی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران