مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و شناختی-فراشناختی مبتنی بر مهارت های حل مسئله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-12-4_007

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و شناختی- فراشناختی مبتنی بر مهارت های حل مسئله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی در شهرستان های تهران است. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان شهرستان های تهران سه شهرستان قرچک، شهر ری و شهریار انتخاب شدند و از هر شهرستان یک مدرسه و از هر مدرسه به صورت تصادفی ۱۵ دانش آموز دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی انتخاب شدند. پس از انتساب تصادفی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، دانش آموزان گروه های آزمایشی راهبردهای شناختی و شناختی- فراشناختی، طی ۱۵ جلسه تحت آموزش قرار گرفتند و به دانش آموزان گروه کنترل آموزش راهبردها ارائه نشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، آزمون هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شده برای همتا کردن گروه ها به لحاظ بهره هوشی، آزمون های معلم ساخته حل مساله ریاضی و بسته آموزشی راهبردهای شناختی و شناختی- فراشناختی بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی) و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات آزمون حل مساله ریاضی گروه راهبرد شناختی - فراشناختی به طور معناداری بیشتر از گروه شناختی (P<۰/۰۰۵) بود. همچنین اختلاف میانگین گروه شناختی به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (۰/۰۰۳>P) بود. نتیجه گیری: آموزش راهبرد شناختی-فراشناختی و راهبرد شناختی عملکرد دانش آموزان را در حل مساله ریاضی افزایش داد. همچنین، آموزش راهبرد شناختی–فراشناختی در مقایسه با آموزش راهبرد شناختی موجب بهبود عملکرد دانش آموزان در حل مساله ریاضی شد.

Authors

Seyyedeh Somayyeh Jalil-Abkenar

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Gita Movallali

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Narges Adib-Sereshki

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Mohammad A'shouri

Department of Educational psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen